ارزش کامیونهای CAMC چین سال 2014

89635/8351/204/211
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش کامیونهای CAMC چین سال 2014
با سلام و احترام

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای CAMC سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت صنایع خودرو کویر به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش

 UNIT PRICE (USD)  DESCIRIPTION  MODEL  TYPE
 54000  EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder
 TRACTIVE  4*2
 60000  EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder
 TRACTIVE  6*4
 63000  EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
385 Gearbox : ZF16S221 with retarder
DUMPER
 DUMPER  6*4