ارزش خودروهای سواری GREAT WALL مدلهای H6 و M4 سال 2014

52/24/206/8970/23124 
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش خودروهای سواری GREAT WALL مدلهای H6 و M4 سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 534 مورخ 9/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواریهای GREAT WALL سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت دیار خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

شماره بخشنامه اصلاحیه ارزش : 127/24/206/8970/48298

جدول بر اساس بخشنامه جدید تنظیم گردیده است.

MODEL DESCRIPTION PRICE FOB ( EURO)
GREAT WALL M4J4x2LUXURY        MIT   1500cc 6260
GREAT WALL  H6  4×2  ELITEAIT  2378cc 12400