ارزش گمرکی کمباین HOLLAND NEW سال 2014

22143/7377/205/24/47
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش کمباین HOLLAND NEW سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 1 بند 4 ماده 17 آئین نامه اجرایی و براساس مفاد صورتجلسه شماره 117 مورخ 9/2/93 ارزش کمباین مدل NEW HOLLAND سال 2014 ساخت لهستان به نمایندگی شرکت فرتاک ماشین بشرح جدول ذیل ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کمباین وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه

مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

PRICE ( EURO ) DESCRIPTIONS
103,000 New Holland Combine HarvesterModel TC5070,206 HP
+ ( 17GHCP ) Header
متر 18/5 عرض برداشت