بایگانی دسته: گواهی ها

دستورالعمل نحوه بررسی و تأیید گواهی بهداشت محصولات فرآیند شده و مواد اولیه غذایی و آشامیدنی وارداتی

سازمان غذا و دارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی دستورالعمل نحوه بررسی و تأیید گواهی بهداشت محصولات فرآیند شده و مواد اولیه غذایی و آشامیدنی وارداتی SP-Pr-1394-0026:مدرک کد 94/3/23:صدور تاریخ شماره بازنگری:- تاریخ بازنگری:- صفحه 1 از6

1- هدف

این دستورالعمل جهت یکسان سازی نحوه بررسی و تأیید گواهی بهداشت مرتبط با محموله های وارداتی و گواهی بهداشـت مـدت دار تدوین گردیده است و در کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مورخ 94/7/11 با شماره 688/29905/د تصویب گردید.

2- دامنه کاربرد

این دستورالعمل جهت بررسی و تأیید گواهی بهداشت مدت دار و مرتبط با محموله توسط کارشناسان اداره کل نظـارت و ارزیـابی فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد لازم به ذکر است گواهی بهداشت مرتبط با محموله توسط کارشناسان معاونـت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

3- مسئولیت اجرایی

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده کارشناسان اداره کـل نظـارت و ارزیـابی فـرآورده هـای غـذایی و آرایشـی و بهداشـتی و کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تفویض اختیار شده بوده و مدیر کل نظـارت و ارزیابی فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی و معاونین غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی سراسـر کشور ناظر بر حسن اجرای آن میباشند.

4- تعاریف

       1-4- گواهی بهداشت مدرکی است که به منزله تضمین سلامت محصولات وارداتی بوده و باید توسط مقامات ذیصلاح بهداشـتی در کشـور مبـدأ صادر و توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور تأیید گردد.

تذکر- در صورتیکه گواهی بهداشت توسط واحد تولیدی صادر گـردد لازم اسـت گـواهی مـذکور توسـط مرجـع ذیصـلاح بهداشتی کشور مبداء تائید و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران گردد. درخصوص محصولات پلیمری بدون نیاز به ثبت منبع با توجه به رای کمیته فنی و قانونی به شماره 688/15457/د مـورخ 94/5/24 در صورت عدم امکان ارائه گواهی بهداشت از طرف مقام ذیصلاح بهداشتی برابر ضابطه مقرر گردید مستندات بـه شرح ذیل بعنوان گواهی بهداشت تلقی گردد:

1. اعلام شرکت تولیدی خارجی مبنی بر عدم وجود مرجع ارائه دهنده گواهی بهداشت و تقبـل مسـئولیت بهداشـتی محصول تولیدی و ارائه نتایج آزمون و تائیـد آن توسـط مرکـز آزمایشـگاه هـای مرجـع کنتـرل غـذا و دارو یـا آزمایشگاه های همکار مورد تائید سازمان غذا و دارو

2. با پذیرش مسئولیت سلامت کالا توسط شرکت وارد کننده شامل مسئول فنی و مدیر عامل

یادآوری1- درصورتیکه مرجع ذیصلاح بهداشتی ذکر کند گواهی بدون در نظر گـرفتن منـدرجات آن یـا صـرفا امضـا مورد تائید است، گواهی مذکور مورد قبول نمی باشد.

یادآوری2- در خصوص آن گروه از محصولات پلیمری که ثبت منبع و محصـول شـده انـد و دارای پروانـه بهداشـتی معتبر می باشند، درصورت ارائه مدارک مورد تائید فوق الذکر و منوط به تقبل مسئولیت کالا موارد فوق الذکر تائیـد و به مدت یکسال قابل قبول می باشد.

 5- انواع گواهی بهداشت

1-5- گواهی بهداشت مدت دار – این گواهی در خصوص محصولاتی قابل قبول است که دارای پروانه بهداشتی ورود از وزارت بهداشت بوده و به تأیید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی رسیده باشد و مدت اعتبار آن از زمان صدور گواهی بهداشت حداکثر یکسال و صرفا در زمان اعتبار پروانه بهداشتی ورود میباشد.

2-5- گواهی بهداشت مرتبط با محموله – این گواهی صرفاً مرتبط با محموله مورد ترخیص بوده و باید توسط مقامات ذیصلاح بهداشتی در کشور مبدأ صادر و توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور تأیید گردد و برای محمولههای دیگر فاقد اعتبار میباشد.

6- مراحل اجراء

1-6- نحوه بررسی و تأیید گواهی بهداشت مدت دار

1 -1 -6- مدارک مورد نیاز

 درخواست شرکت واردکننده

 اصل گواهی بهداشت صادر شده مطابق با پیوست شماره 1

 تصویر پروانه بهداشتی ورود معتبر برای اقلام مندرج در گواهی بهداشت

 تصویر برابر اصل شده نامه نمایندگی انحصاری شرکت تولید کننده خارجی با تائید اتاق بازرگانی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء و اداره سجلات وزارت امور خارجه

 اعلام شرکت تولیدی خارجی مبنی بر عدم وجود مرجع ارائه دهنده گواهی بهداشت و تقبل مسئولیت بهداشتی محصول تولیدی و ارائه نتایج آزمون و تائید آن توسط مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو یا آزمایشگاه های همکار مورد تائید این سازمان (صرفا” برای محصولات پلیمری)

2-1-6 – نحوه صدور

 مطابقت مندرجات گواهی بهداشت با پیوست شماره 1 توسط کارشناس و تأیید آن

 تأیید و مطابقت اقلام مندرج در گواهی بهداشت و پروانه های بهداشتی ورود

 درج عبارت “این گواهی بهداشت مطابق با مدرک FB/F-048 جهت محصول/ محصولات مندرج در گواهی بهداشت (به جزء) ……………………. تا تاریخ …………………. مورد تأیید بوده و در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود و در زمان ورود کالا می تواند جایگزین گواهی بهداشت مرتبط با کالا باشد” بر روی اصل و تصویر گواهی بهداشت و تائید آن توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی الزامی می باشد.

 پس از طی مراحل اداری اصل گواهی بهداشت همراه نامه و ممهور شده به متقاضی تحویل و سایر مستندات بایگانی میگردد.

6- نحوه بررسی و تأیید گواهی بهداشت مرتبط با محموله

این گواهی بهداشت در زمان ورود کالا به کشور به همراه سایر مدارک ترخیص باید توسط متقاضی ارائه گردد (بجز اقلامی که دارای گواهی بهداشت مدت دار معتبر و مورد تأیید اداره کل نظارت باشند) و پس از بررسی و مطابقت مندرجات گواهی بهداشت با پیوست شماره 2 توسط کارشناس و تأیید آن درج عبارت “گواهی بهداشت صرفاً برای این محموله مورد تأیید است” توسط کارشناس پاراف می گردد.

تبصره 1- به استناد بند 3 ماده 23 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی به شماره 8038/د مورخ 1387/11/19 از دومین محموله وارد شده گواهی بهداشت قابلیت مصرف در کشور مبداء صادره و یا تائید شده توسط مقام ذیصلاح کشور تولید کننده در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود نیازی به تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء را ندارد.

تبصره 2- در خصوص گواهی بهداشت های مرتبط با محموله، ارتباط گواهی بهداشت با محموله با درج شماره و تاریخ فاکتور یا بارنامه و یا LC و … مشخص شده و مورد تأیید می باشد.

تبصره3- درخصوص محصولات پلیمری مطابق با مفاد بند 1 -4 اقدام لازم صورت پذیرد.

پیوست شماره 1 موارد مندرج در متن گواهی بهداشت مدت دار کد مدرک:SP- Fo- 1394- 0123

 No of certificate:

 Date of issue: ( DD/MM/YYYY)

 Validation : one year

 Name of Manufacturer:

 Address of Manufacturer:

 Name of Representative in IRAN:

 Name of Product(s):

 Brand Name:

 Type & Grade of packaging:

 Iranian Ministry of Health Register No:

 We Certify that the product(s) is/are exported during the date (From …… to………) is fit for human consumption and will not be harmful for human health.

 This product(s) is/are free from: a. BSE & FMD (for Bovine products) b. PCBs ( such as dioxin) c. Melamine d. othe

پیوست شماره 2 موارد مندرج در متن گواهی بهداشت مرتبط با محموله کد مدرک: SP- Fo- 1394- 0124

 No of Certificate:

 Date Of Issue : (DD/MM/YYYY)

 Name Of Manufacturer:

 Address of Manufacturer:

 Invoice No and date/LC/weight/BL No/…

 Name of Product (S):

 Brand Name:

 Type & Grade Of Packaging:

 We Certify that the exported product (s) is/are Fit for human consumption and will not be harmful for human health

 This Product(s) is/are free from: a. BSE & FMD (for Bovine products) b. PCBs ( such as dioxin) c. Melamine d. others

Import Health Requirement یا به اختصار IHR

Import Health Requirement – حداقل های استاندارد مورد قبول سازمان دامپزشکی کشور
سندی است که متن آن توسط سازمان دامپزشکی ایران (کشور خریدار) تهیه می شود و توسط فروشنده، وارد کننده و دامپزشکی دولتی کشور مبداء امضاء و مهر می شود.
نمونه زیر یک نوع از IHR است که برای واردات گوشت گوسفند و گاو از کشور برزیل در نظر گرفته شده است .

Bovine/Ovine Meat Import Health Requirements

IRIHR/ FRESH FROZEN BONELESS BEEF/ BRAZIL/ 07.07.2014
Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN BONELESS BEEF from BRAZIL into I.R.IRAN
SCOPE
This document serves to detail minimum requirements for the preparation of FRESH FROZEN BONELESS BEEF MEAT for export to the Islamic Republic of Iran. The Veterinary Services of Brazil shall be responsible for ensuring that the requirements of the Export in relation to the preparation of Beef Meat subject to this agreement have been met and for assisting the representative of the Iranian Veterinary Organization (IVO) verifying that the requirements of this agreement have been met.
1      .General Requirements:
1.1           Requirements of OIE Terrestrial Animal Health Code (Latest Edition) chapter on Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) shall be observed by related official competent authority, according to the latest OIE classification and approval of the origin country in terms of BSE risk status, and strictly conducted by official veterinarians in the slaughterhouse. Veterinary Authorities shall be issued an international veterinary certificate attesting that:
1.1.1        the country, zone or compartment complies with the conditions in Terrestrial Animal Health Code. This means that all the clauses of OIE Terrestrial Animal Health Code in the case of negligible risk should be explicitly attested for BSE statuse of brazil.
1.1.2        the cattle from which the fresh meat and meat products were derived passed ante- mortem inspections.
  1. 1.1.3        the cattle from which the fresh meat and meat products were derived were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants had been effectively enforced.
1.2            Requirements of OIE Terrestrial Animal Health Code chapter (Latest Edition) on Foot and Mouth Disease (FMD) shall be observed by related official competent authority, according to the latest FMD status of the origin country according to OIE reports or IVO representative(s) field investigations if required, and strictly conducted by official veterinarians in the slaughterhouse.
1.2.1        the cattle from which the fresh meat and meat products were derived were exclusively originated from FMD free zones with or without vaccination, in accordance with OIE Terrestrial Animal Health Code chapter on Foot and Mouth Disease (FMD).
1.3           The animals shall be originated from area that is free from anthrax and brucellosis.
1.4           All animals Shall be checked by Federal Inspection Service (SIF), which hereby certifies and attests that the animals subject of veterinary public health certificate were originated from Brazil territory according to GTA health certificate issued by official authorities veterinarian of Brazil and were subjected to ante and post mortem inspection by the Federal Inspection Service (SIF) of the Country of origin were found to be free of clinical signs of any contagious and infectious diseases .
1.5           Iran Veterinary Organization (IVO) is entitled to dispatch its own representative(s) to carryout supervision over ante-mortem, during slaughter and post-mortem inspections and all process such as chilling, deboning, cutting , packaging , labelling , storage, loading and transport.
1.6           The slaughterhouse shall be an officially approved slaughterhouse (bearing an approval number is obligatory) already visited and approved by IVO representative(s) in terms of compliance with IVO regulations and standards including but not limited to geographical location & other epidemiological aspects ,construction plan ,facilities, equipments, maintenance, minimum required personnel expertise, auxiliary structures including but not limited to animal shed premise, water resources, waste disposal systems, cold stores and Quality Assurance Certificates .
1.7           Iran Veterinary Organization (IVO) reserves the right to solicit any other documents, at its full discretion, based on the conducted library studies or report of the field visit conducted by IVO veterinary officers prior to issuing of Veterinary Import Permit (VIP).
1.8           The animals shall be originated from registered farms /areas officially registered with the state veterinary services of country of origin in which notifiable animal diseases have not been reported during last 12 months.
1.9           The animals shall be individually identified using ear tags and accompanied by official identification documents upon arrival at slaughterhouse.
1.10         The apparently healthy animals shall be subjected to veterinary inspections not more than 12 hours before slaughter and found eligible for slaughter and shall be male.
1.11         The Health certificate (specimen already approved by IVO) shall be issued in English undersigned by official veterinarian complying with requirements stipulated in present IHR.
2      . Slaughterhouse:
2.1   The slaughterhouse shall bear the EC approval number and entitled to export fresh beef to EU state members and according to article 1.5 of this IHR or already approved by IVO representative.
2.2 The slaughterhouse shall be integrated namely all sections are located next to each other not apart away.
3      . The animals:
3.1 Shall not be exceeded 30 (thirty) months of age for cattle (4 Permanent incissors teeth at most) .
3.2   Were born and reared in country of origin.
3.3   Were not fattened on foodstuffs contain animal derived proteins (official prohibition on feeding products containing mammalian derived ingredients to cattle shall be effective).
3.4   Were not received growth promoters and withdrawal time for veterinary pharmaceuticals shall be observed.
3.5   . Shall get rest for at least 12-24 hours before slaughter in shed premise slaughterhouse.
3.6   Shall Be male
4      . The carcasses:
4.1   Shall not be injured, bruised or icteric(physiologically or pathologically).
4.2    Shall be inspected and passed by official veterinarians and be stamped by IVO representative.
4.3   Warm and hot boning are not allowed.
4.4   Shall be washed and cleaned with potable water.
4.5   Shall be kept in chilling rooms at 0 to 4º C for 24 to 72 hr.
4.6 Shall be chilled to a core temperature of not more than 7 º C upon chilling room departure acquiring pH not more than 6.
4.7   Shall be handled in a Deboning hall temperature not exceeds 10 º C.
5      . The meat:
5.1   Shall be fit for human consumption.
5.2   Shall be free from contaminants
5.3   Shall has no additional fat ( maximum visible fat 7 PCT ).
5.4    Shall be free from all obvious lymphatic glands,nervous tissue and not contaminated with specified risk materials (SRM).
5.5   Shall be complied with international standards and Codex Alimentarius permitted levels in terms of undesirable substances, heavy metals,drug residues and radionucleotides contacts
5.6   Shall Comply with following microbiological criteria(according to lab results)
Test
n
C
m
M
Total Count ( CFU/g )
5
3
1×10 5
1×10 6
E. coli ( CFU/g )
5
2
 5×101
5x 10 2
Salmonella spp.
5
0
0
Negative in 25 g
    
6      . Deboning, chilling, and cutting conditions:
6.1   The temperature of deboning hall/ cutting room must be maintained at or below +10 C.
6.2   All obvious lymphatic glands and nervous tissues were removed.
6.3   Carcasses shall be kept at chilling room for 24 to 72 hours before going to deboning hall. The temperature of chilling must be between +0 to +4 º C and the deep bone temperature should be reached to +7 º C at the time of deboning and PH of the meat must be less than 6 after chilling room.
6.4   Deboning hall shall have sanitary equipments of deboning and cutting the meat and temperature of deboning hall must not be warmer that +10 º C.
N.B: The cuts shall not weighted more than 3 kilogram (±20%) and found in full compliance with IVO circulars.
7      Packing and labeling:
7.1   .Modified Atmosphere Packaging (MAP) and simple vacuum are not allowed.
7.2   .Each and every cut shall bear a separate label containing complete information
7.3   .The convenient carton net weight range shall be 20 to 25 kilograms.
7.4   .The quarter cut shall be performed through natural line along the grain.
7.5   .Color coding of the labels must be as follow:
·      Neck meat with yellow marking.
·      Forequarter meat with red marking.
·      Hindquarter meat with black marking.
·      Striploin with green marking.
·      Tenderloin with orange marking
·      Topside with grey marking
·      Flank with blue marking
7.6.The label shall state in Farsi and English posted over the carton and over cuts cover containing the following items:
Type of cut , country of origin , name and telephone number  of importing company ,production date (slaughter date) , expire date , slaughterhouse name &  sanitary code , storage condition,VIP tracing code and ” produced under supervision of IVO representatives and slaughtered as per Islamic rites under supervision of religious representatives.
7.7.The cartons shall be sea worthy made from food grade compatible materials.
7.8.Tare weight of each empty carton should not be less than 1000 grams.
8      Freezing:
All products shall be frozen in freezing tunnel with minus 35 to 45 C within 24 to 48 hours, the temperature of meat in deepest part after freezing should be minus 18C at the time of exit to the cold store.
9      STORAGE:
9.1   The meat shall be kept in cold storage with not warmer than minus 18o C. The meat should be transferred to the final loading point with temperature of minus 18o C and lower.
9.2    The shelf life of frozen Beef meat shall be considered 12 months since slaughter.
10    Transport:
10.1The refrigerated containers (reefer) used to transport beef shall be equipped with 2 recording thermographs operating at least for 75 days upon start up.
10.2The maximum duration from slaughter to export shipment shall be not      more that 60 days. If not so, the IVO representative/s should give a special authorization for embarkation.
10.3The meat shall be transported at minimum minus 18o C.
10.4FRESH FROZEN BONELESS BEEF MEAT shall be reached into Iran Border Inspection Post (BIP) in Iranian port not later than 120 days after production date.
11    Inspection at Border Inspection Post:
 Upon entry in to Iran custom, the consignment will be checked including but not limited to organoleptic and laboratory tests and the results shall comply with the IVO standards.

گواهی بهداشت

گواهی بهداشت (Health Certificate) مدرکی است که توسط مقامات ذی صلاح کشور تولید کننده کالا صادر می گردد و یا توسط خود تولید کننده صادر و توسط مقامات ذی صلاح مورد تایید وزارت بهداشت ایران تایید می شود. این گواهی نشان دهنده سلامت و ایمنی محصولات مورد نظر جهت واردات به ایران می باشد.
دو نوع گواهی بهداشت مورد قبول وزارت بهداشت ایران می باشد:

الف) بر اساس هر محموله وارداتی
ب) به صورت زماندار (یکساله)

در صورتی که از روش اول استفاده شده باشد می بایست شماره بچ (Batch No.) و تاریخ تولید و انقضاء کالا در گواهی بهداشت ذکر شده باشد. بدیهی است این نوع گواهی بهداشت تنها برای همان محموله وارداتی معتبر است.

گواهی بهداشت می بایست توسط سفارت ایران در کشور مبداء نیز تایید شده باشد.

health certificate

قواعد مبدا – تعیین کشور مبدا و سازنده در تجارت خارجی

در دنیای امروز جهان که کالاها از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و در ساخت آنها از اجزا و قطعات کشورهای مختلف نیز استفاده می شود تعیین کشور سازنده سخت می باشد.

قانون امور گمرکی ایران در ماده 17 به این موضوع پرداخته و چنین می نویسد :

ماده ۱۷ ـ کشور مبدأ کالا [ 36]  کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ [37] در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

36 – کشور مبدا Country of origin

تفاوتی ندارد کشور یا منطقه ای از یک کشور، هر کدام به عنوان کشور مبدا شناخته شود. منتهی در بیان جزئیات به منطقه ای معین از یک کشور اشاره می شود.

در هر حال تعیین این مبدا، اعم از این که کشور یا منطقه ای از یک کشور باشد، مبتنی بر قواعد مبدا یا ضوابط مبدا Country of origin است. همانطور که در این ماده تصریح شده، پذیرفته اند که در گمرک ایران قواعد مبدا مبتنی بر ضوابطی باشد که سازمان جهانی تجارت با همکاری سازمان جهانی گمرک تدوین کرده اند.

37- گواهی مبدا Certificate of origin فرم های متحد الشکل در بیشتر کشورها برای گواهی مبدا معمولی و گواهی مبدا فرم A در اختیار اتاق های بازرگانی قرار دارد که متقاضی برای صدور مراجعه می کند. گواهی مبدا که به این ترتیب تهیه می شود با استفاده از مندرجات پروانه صادراتی که گمرک صادر می نماید و بارنامه حملی که به موجب آن کالا از کشور خارج می شود، تنظیم می گردد. 

در رابطه با وظیفه ای که از سالها پیش و اکنون با تصریح در تبصره ماده 17 این قانون به عهده اتاق بازرگانی و صنایع معادن گذاشته شده است ذکر این نکته را لازم می داند که اتاق بازرگانی برای صدور گواهی مبدا به هیچ وجه کالا را مورد معاینه قرار نمی دهد و هرگز کالایی را که گواهی مبدا آن را صادر می کند، مشاهده ننموده، یا تقاضای بازدید از آن را ندارد. با این توصیف باید گفت عملا گمرک هر کشور است که این گواهی را شکل می دهد، زیرا مبنا بر همین صدور فرم گواهی مبدا پروانه های صادراتی است.

اما آئین نامه اجرایی گمرک ایران به طور مفصل تر به تعیین کشور مبدا پرداخته است. ماده 24 تا 37 به این موضوع پرداخته است :

فصل دوم  ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۲۴ـ کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدنی که از خاک، آبهای سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند.

ب ـ محصولات نباتی که در همان کشور برداشت می‌شوند.

پ ـ حیوانات زنده‌ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می‌شوند.

ت ـ محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می‌آیند.

ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند.

ج ـ محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی‌های همان کشور به دست می‌آیند.

چ ـ محصولات که از کارخانه‌های مستقر بر روی عرشه کشتی‌های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می‌آید.

ح ـ محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبهای سرزمینی همان کشور استخراج می‌شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آبها یا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع‌آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.

د ـ کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شوند.

ماده۲۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌گردد.

ماده۲۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.

ماده۲۷ـ در اجرای آیین‌نامه یا توافقات بین‌المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می‌شود، ارزش‌ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:

الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می‌شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.

ب ـ برای کالاهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.

ماده۲۸ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:

الف ـ عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.

ب ـ عملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارایه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند.

پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.

ت ـ از هم جداسازی مجموعه‌ها.

ث ـ مخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد.

ج ـ ذبح حیوانات.

ماده۲۹ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها باشد.

ماده۳۰ـ مبدأ لوازم بسته‌بندی همان مبدأ کالای دورن آن می‌باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین‌نامه لوازم بسته‌بندی باید جداگانه طبقه‌بندی شود.

ماده۳۱ـ در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین‌آلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی‌شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.

ماده۳۲ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه‌های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی‌گردد.

مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۳۳ـ اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت‌دار دیگر ارایه می‌دهند.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.

پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیت‌دار، گواهی می‌کند که کالای موضوع گواهی‌نامه دارای مبدأ کشور معینی است.

ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.

ماده۳۴ـ گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.

ماده۳۵ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می‌تواند از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می‌تواند به استعلام مقامات صلاحیت‌دار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده۳۶ـ فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی خواهد بود.

ماده۳۷ـ در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می‌باشد.

گواهی مبداء

گواهی مبداء