قیمت لیفتراک های چری – CHERY چین سال 2014

88/24/202/9149/36261
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش لیفتراکهای CHERY چین سال 2014

با سلام و احترام
براساس مفاد صورتجلسه شماره 118 مورخ 21/2/93 کمیته ارزش به پیوست سه برگ پرایس انواع لیفتراکهای CHERY سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت کاسپین ماشین ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

Model Capacity & Spacification Euro (FOB)
2.5 Ton diesel forklift
FD25 2.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 4.5M MAST 1070MM FIRK,HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT SIDE SHIFT 10050
FD26 2.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 3M MAST 1070MM FIRK,HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 9500
3.0 T DIESEL FORKLIFT
FD30 3.0T, XINCHAI C490 ENGINE,3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 8200
FD30 3.0T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE,3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 10250
FD30 3.0T, YANMAR 4TNE98 ENGINE,3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 10750
FD30 3.0T, XINCHAI C490 ENGINE,4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT,SHIFT SIDE 9330
FD30 3.0T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE,4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT.SIDE SHIFT 11500
3.5 T DIESEL FORKLIFT
FD35 3.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 13950
FD35 3.5T, ISUZU 4JG2PE ENGINE, 3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 14750
FD35 3.5T, YANMAR 4TNE98 ENGINE, 3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 13700
FD35 3.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 14950
FD35 3.5T, ISUZU 4JG2PE ENGINE, 4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 15000
MINI 4.0 T DIESEL FORKLIFT
FD40 4.0T , ISUZU 4JG2PE ENGINE, 3M MAST. 1070MM FORK, HYRAULIC TRANSMISSION POWERSHIFT 15950
FD40 4.0T ,YANMAR 4TNE98 ENGINE, 3M MAST. 1070MM FORK, HYRAULIC TRANSMISSION POWERSHIFT 15000
4.0-4.5 MINI 5T DIESEL FORK LIFT
FD40 4.0T LOUTUO 1406 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 14300
FD45 4.5T LOUTUO 1408 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 16100
FD60 5.0T LOUTUO 1408 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 18800
FD40 4.0T PERKINS 1104D-44 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 16000
FD45 4.5T PERKINS 1104D-44 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 18500
FD50 5.0T PERKINS 1104D-44 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT 20350

 

پرایس لیست لیفتراک CHERY
پرایس لیست لیفتراک CHERY

پرایس لیست لیفتراک CHERY
پرایس لیست لیفتراک CHERY

پرایس لیست لیفتراک CHERY
پرایس لیست لیفتراک CHERY