ارزش گمرکی لودرهای چینی هلی heli

 40333/9013/205/24/90

مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه به شماره 40333/9013/205/24/90 مورخ 10/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش لودرهای چینی HELI سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه صنعتی نصام به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لودرهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

NO MODEL مدل RATEDLOCAL STANDARD SPECIFICATION مشخصات استاندارد (FOB) USD
1 ZLSOGN-CU 5000 6CTAA8.3-C215 engine,ZF 4WG200 grar box , MERITOR drive axle, Pilot Operated  Control  for Hydraulic System, PERMCO gear pump,3.0  cubic  meter bucket,DELUXE cab with FOPS/ROPS, air conditioner, fire extinguisher, reverse monitoring system. 69000
2 ZL30GN-CU 3000 CUMMINS 6BTAA5.9-Cl30engine, HELl
BZ030 gear box, Feichengdrive axle, Pilot OperatedControl for Hydraulic System, PERMCO gear pump, I.7 cubicmeter bucket, air conditioner,Deluxe cab.
43400