صادرات عایق های رطوبتی (ایزوگام)

45294/116
بسمه تعالی
45294/116
ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه های شماره 10144/210/93 و 3717/210/93 مورخ 31/1/ 93دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام نامه شماره 2219/ع م مورخ 19/12/92 شرکت بورس کالای ایران ارسال و اعلام میدارد:
1- 8 قلم محصولات پتروشیمی مندرج در نامه صدرالذکر به قسمت الف بند 4 نامه پیوستی بخشنامه شماره 34446/93/29473/71/84 مورخ 30/2/93 (موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز یا عوارض صادراتی) اضافه می گردد.
2- پیرو بند 3 بخشنامه ردیف 419 مورخ 18/9/92. صادرات عایق های رطوبتی (ایزوگام و…) تحت ردیف تعرفه شماره 68071010 منوط به اخذ گواهی رینگ صادراتی بورس کالا می باشد . بدیهی است در زمان اظهار محموله های مزبور پس از اخذ گواهی خرید صادره از رینگ صادراتی بورس از ذینفع و مطابقت نوع محموله اظهاری با مشخصات مندرج در گواهی مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند. تاکید میگردد نمونه فرم گواهینامه معاملات رینگ صادراتی بورس کالا که منقوش به امضاء و مهر برجسته ( معرفی شده ) می باشد.( مطابق فرم پیوست بخشنامه ردیف 149 مورخ 14/6/89 )که می بایستی پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری گردد.
شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات