صادرات مواد اولیه خریداری شده توسط واحدهای تولیدی از رینگ داخلی بورس

46765/121
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : مواد اولیه خریداری شده توسط واحدهای تولیدی از رینگ داخلی بورس

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 439 مورخ 9/10/92 ، بپیوست تصویر نامه های شماره 10539/210/93 مورخ 4/3/93 و36778/210/92مورخ 27/9/92دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویرنامه شماره 205493/60مورخ20/6/92معاونت محترم امورصنایع واقتصادی وزارت صنعت ،معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد:
1- در زمان صدور محموله های نفتی توسط واحدهای تولیدی ،در صورتیکه مواد اولیه مورد مصرف در محصول نهایی از رینگ داخلی بورس خریداری شده باشد به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 13/9/92 ( موضوع نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/92 صدرالذکر)پرداخت مبلغ 5 مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های تولیدی صادراتی فاقد مستند قانونی می باشد.
2- صدور عین محموله های نفتی عرضه شده در رینگ داخلی بورس (مواد اولیه ) منوط به پرداخت مابه التفاوت تعیین شده می باشد.
خواهشمنداست دستورفرماییدضمن اقدام لازم مراتب رابه کلیه گمرکات وواحدهای تابعه نیزابلاغ نموده وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات