FPI سرمایه گذاری خارجی در پورتفوی

FPI علامت اختصاری Foreign portfolio investment به معنای سرمایه گذاری خارجی در پورتفوی می باشد.
این نوع سرمایه گذاری خارجی که جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاران خرد نیز دارد، شامل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در یک کشور، در اوراق مبتنی بر دارایی ¹(سهام و حق تقدم سهام ) و اوراق مبتنی بر بدهی² (انواع اوراق صکوک و استصناع و مرابحه و…) یک شرکت یا نهاد مستقر در کشور دیگر میباشد که با هدف کسب سود انجام میشود ³.
در این نوع از سرمایه گذاری، عموماً فرد سرمایه گذار کمتر از 12 درصد سهام یا حق تقدم سهام یک شرکت را در کشور میزبان برعهده دارد و در مدیریت شرکت نقش مؤثری ندارد. در این مقوله سرمایه گذاران خارجی عمدتاً (و نه همیشه) به دنبال خرید سهام و یا حق تقدم سهام شرکتهایی هستند که نرخ بندی شده باشند، به این مفهوم که در بازار سرمایه درج شده و سهام آنها در بورسهای اوراق بهادار قابل معامله باشد.
تفاوت بین سرمایه گذاری FDI و FPI در میزان مالکیت و در نتیجه اثرگذاری بر مدیریت شرکتها و یا کسب منافع پایدار دائمی و یا کوتاه و میان مدت، خلاصه می گردد.
پی نوشت :

1. Equity Securities

2 .Debt Securities

3. این نوع سرمایه گذاری در آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس مصوب 9331، به عنوان سرمایه گذار غیر راهبردی نامیده شده است.