واردات کالاهای مشمول دستورالعمل فارسی یا انگلیسی

اگر شما می خواهید کالاهای زیر با به کشور وارد کنید می بایستی این کالاها دستورالعمل فارسی یا انگلیسی نیز می بایستی داشته باشند و در باکس آنها موجود باشد و گرنه اداره استاندارد از صدور مجوز برای این اقلام خودداری خواهد کرد.
حال لیست کالاهایی که مشمول این دستورالعمل می باشند به شرح ذیل می باشد :

ردیف نام کالا شماره تعرفه ضوابط
 1  بخاری اجاق گاز فردار، منقـل، اجـاق طـبخ (همگی یا سوخت انواع گاز)   *7321  دستورالعمل فارسی
2  انواع پنکه و هواکش * 841451  دستورالعمل فارسی
3  یخچال فریزر خـانگی مجهـز بـه دربهـای خارجی جداگانه  84181000  دستورالعمل فارسی
4  یخچال خانگی از نوع تراکمی  84182100  دستورالعمل فارسی
5  یخچال خانگی از نوع جذیی  84182200  دستورالعمل فارسی
6  انواع ماشین رختشویی خانگی  84501200 84501100  دستورالعمل فارسی
7  چرخ دوزندگی از نوع خانگی  84521000  دستورالعمل فارسی
8  نواع الکتروموتور و ژنراتور  * 8501  دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
9  منبع تغذیه رایانه  * 8504  دستورالعمل فارسی
10  انواع جاروبرقی  85091000  دستورالعمل فارسی
11  آســیاب، مخلــوط کــن، آبمیــوه گیــری، آب سبزی گیر  85094000  دستورالعمل فارسی
12  ریش تراش، ماشین موزنی  85101000  دستورالعمل فارسی
13  آبگرمکـن هـای فـوری یـا مخزنـی برقـی و گرمکن های غوطه ور برقی  * 851610  دستورالعمل فارسی
14  رادیاتور گرم کننده مخزنی  851621*  دستورالعمل فارسی
15  مو خشک کن  85163100  دستورالعمل فارسی
16  دستگاههای آرایش مو  85163200  دستورالعمل فارسی
17   دستگاه های خشک کن دست  85163200  دستورالعمل فارسی
18  اتو برقی  85164000  دستورالعمل فارسی
19  فر (OVEN) میکرویو  85165000  دستورالعمل فارسی
20  خوراک پزها، اجـاق هـا، کتـری هـای برقـی، کباب پزها و تفتدهنده  85166000  دستورالعمل فارسی
21  دستگاه های درست کن قهوه یا چای  85167100  دستورالعمل فارسی
22  دستگاههای برشته کردن نان ( Toasters)  85167200  دستورالعمل فارسی
23  صفحهگـردان (دک صـفحه )، پخـش صـوت صــفحه، پخــش صــوت کاســت و ســایر دستگاههای پخش صـورت، تـوأم نشـده بـا دستگاه ضبط صوت (انـواع دسـتگاه پخـش صوت  * 8519  دستورالعمل فارسی
24  دســتگاه ضــبط نــوار مغناطیســی و ســایر دستگاهها ضبط صوت، حتی تـوأم شـده بـا دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخـش نوار مغناطیسی )  * 8520  دستورالعمل فارسی
25  دستگاه ضبط یا پخش ویدیو حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر (Video tuner) (دستگاه ضبط پخش ویدئو )  * 8521  دستورالعمل فارسی
26  دستگاه گیرنـده بـرای رادیـو تلفـن، رادیـو تلگراف یا پخش رادیوی حتی توأم شـده در یک محفظه با دستگاه ضبط یا پخش صـوت یا با ساعت (انواع رادیو و رادیو ضبط و پخش صوتی)  * 8527  دستورالعمل فارسی
27  دستگاههای تلویزیونی حتی تـوأم شـده بـا دستگاه گیرنده پخش رادیویی یا با دسـتگاه ضبط یا پخـش صـوت یـا تصـویر، مـانیتور ویدیویی و پروژکتورهای ویدئویی  * 8528  دستورالعمل فارسی
28  انــواع شــیرآلات (بهداشـتی، سـاختمانی و گازسوز )  
* 8481
 دستورالعمل فارسی
29  چاپگر ـ اسکنر (Scanner ) 84716090
84716060
 دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
30  رایانه همراه   84713020  دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
31 سرور (Server)  84713090 دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
32   انواع فتوکپی   * 9009 دستورالعمل فارسی

* یادآوری : فقط کالاهای مشخص شده از تعرفه مذکور در جدول شماره 2 مشمول ضوابط فنی ارائه دستورالعمل میباشند. برای آندسته از کالاهای مشروحه در جداول فوق که مشـمول مقـررات اسـتاندارد اجبـاری مـی باشـند ، مطابقت کالا با ویژگی های مندرج در استاندارد مربوطه و ضوابط فنی اعلام شده اجباری است