فرمت جدید گواهی بهداشت قرنطینه گیاهی آلمان

آهنگران مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشوراعلام کرد;باعنایت به تغییردرفرمت گواهی بهداشت گیاهی صادرات و صادرات مجدد کشورآلمان،به پیوست تصویر فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی آن کشوراعلام می گردد.
germany phytosanitary certificate
دانلود فرمت گواهی قرنطینه کشور آلمان