تصویب نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی

۱۶/۴/۱۳۹۴ هـ51876ت/48022شماره
تصویب نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال
1394 کل کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ صنعت٬ معدن و تجارت و سازمان میراث
فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به شرح جدول پیوست که
تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.
۲ـ میزان افزایش تعرفه کالاها و محصولات یاد شده موضوع بند (ک) تبصره مذکور به میزان چهار درصد (4%) تعیین میشود.
۳ـ این تصویبنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری