ضوابط فنی واردات خودرو سواری شورلت CHEVROLET

شماره بخشنامه : 62724/210/94   تاریخ 94/10/13  دانلود بخشنامه

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
سلام علیکم – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۰۴۱۰۹ ﻣﻮرخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﻧﯿﺮوﻣﺤﺮﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﻗﺎﺑﻞ ورود ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری CHEVROLET ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ واردات ﺧﻮدرو و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻﺎدره ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن با شماره مرجع ۹۰۰۵۱۴۷۵۳۹ با اعتبار ۲۹/۹/۹۸ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

* متن نامه شماره 60/204109 مورخ 1394/09/24 به شرح زیر می باشد :

جناب آقای محمدیان – مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت سال م یکم – با احترام ،بنا به درخواست شماره 94/1003 مورخ 94/1/26 شرکت سهام پژوهان مهر به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت مذکور نماینده رسمی CHEVROLET کشورکره جنوبی در ایران ارسال می گردد. با توجه به صورتجلسه مورخ 94/9/23 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو) موضوع مصوبه شماره  18758/ت28817 مورخ 82/4/10 اصلاحیه شماره 247297/ت47722 مورخ 90/12/15 هیات وزیران اعلام می گردد:

نام نمایندگی نشام تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو – گروه خودرو مدل خودرو – نوع گیربکس نوع مدل موتور – حجم موتور
      سهام پزوهان مهر       CHEVROLET       CHEVROLET      سواری (M1)  CHEVROLET TRAX نوع KLAB با گونه BNXXFXX (A/T)استیشن  F18D4 (1796CC)
 CHEVROLET TRAX نوص KDAB با گونه BNXXFXX چند منظوره(A/T)  F18D4 (1796CC)
 KL1T تیپAVEO گونه KHGEI مدلIFCS هاچ بک (M/T)  A14NET(1364CC)
 KL1T تیپAVEO گونه KHGEI مدلIFCS چند منظوره (M/T)  A14NET(1364CC)
 KL1T تیپAVEO گونه KHGEI مدل 6GJ5 هاچ بک (A/T)  A14NET(1364CC)
 KL1T تیپAVEO گونه KHGEI مدل 2GJ5 چند منظوره (A/T)  A14NET(1364CC)

مجوز سازمان محیط زیست :  شماره 4821 تاریخ 94/06/26
مجوز سازمان استاندارد : شماره 1638 مورخ 94/09/16 و شماره 61636 مورخ 94/09/16
گواهی فعالیت نمایندگی : شماره 9005147539 مورخ 93/11/14 تا 98/09/29 معتبر است.
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه