فصل 48 | کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته‌شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا

یادداشت‌ها.

1 ـ به مفهوم این فصل، جز درمواردی که مقررات مغایری باشد، واژه کاغذ همچنین شامل کاغذ و مقوا (صرفنظر از ضخامت یا وزن هر متر مربع) نیز می‌شود.

2 ـ مشمول این فصل نمی‌شود:

الف ـ اشیاء فصل 30؛

ب ـ ورقه‌های داغ‌زنی مشمول شماره 3212؛

ج ـ کاغذهای معطر و کاغذهای آغشته، ‌قشرزده یا اندوده با مواد آ‎رایشی (فصل 33)؛

د ـ کاغذ و اوات سلولز آغشته، قشرزده، اندوده یا پوشانده با صابون یا با مواد پاک‌کننده (Detergents) (شماره 3401)، یا با کرم، واکس، پولیش و جلا یا با فرآورده‌های همانند (شماره 3405)؛

هـ ـ کاغذ و مقوای حساس‌شده مشمول شماره‌های 3701 لغایت 3704؛

و ـ کاغذهای آغشته به معرفهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی (3822)؛

ز ـ مواد پلاستیکی مطبق شده دارای کاغذ یا مقوا، محصولات متشکل از یک لایه کاغذ یا مقوای اندوده یا پوشانده با یک لایه از ماده پلاستیکی، وقتی که ضخامت لایه اخیر از نصف ضخامت کل تجاوز کند، و اشیاء ساخته شده از این مواد، بغیر از پوشش‌های دیواری مشمول شماره 4814 (فصل 39)؛

ح ـ‌ اشیاء مشمول شماره 4202 (مثلاً، لوازم سفر)؛

ط ـ اشیاء فصل 46 (مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی)؛

ی ـ نخهای کاغذی و اشیاء نسجی از نخهای کاغذی (قسمت یازدهم)؛

ک ـ اشیاء فصل 64 یا فصل 65؛

ل ـ کاغذ و مقوای سنباده (شماره 05 68) یا میکا با تکیه‌گاه کاغذی یامقوایی (شماره 14 68) (ولی کاغذ و مقوای پوشیده شده از پودر میکا، مشمول این فصل می‌گردد)؛

م ـ ورقه و نوار نازک فلزی با تکیه‌گاه کاغذی یا مقوایی (عموماً قسمت چهاردهم یا پانزدهم)؛

ن ـ ‌اشیاء مشمول شماره 09 92؛ یا

س ـ اشیاء فصل 95 (مثلاً، اسباب‌بازی، بازیچه، لوازم ورزشی) یا اشیاء فصل 96 (مثلاً، دگمه).

3 ـ با رعایت مندرجات یادداشت 7، شماره‌های 4801 لغایت 4805 شامل کاغذ و مقواهایی است‌که از طریق عملیات نوردکردن (Calendering)، نوردکردن فوق‌العاده (Super-calendering)، براق‌‌کردن (Glazing) یا عملیات تکمیلی همانند، و اترمارک بدلی‌کردن (Fales water-marking) یا درخشنده کردن سطح (Surface sizing)، و همچنین شامل کاغذ، مقوا، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) می‌باشد، که خمیر آن در توده (نه در سطح)به هر طریقی رنگ‌شده یا مرمری شده باشد. بجز مواردی که در شماره ‌03 48 به نحو دیگری مقرر گردیده، کاغذ، مقوا، اوات سلولز، یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) که به نحو دیگری تحت عملیاتی قرار گرفته باشند، مشمول این شماره نمی‌گردند.

4 ـ در این فصل اصطلاح «کاغذ روزنامه» (Newsprint) عبارت است از کاغذ قشر نزده و اندوده نشده از نوعی که برای چاپ روزنامه به کار می‌روند، که نه کمتر از 50 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی ـ مکانیکی تشکیل داده، آهار نزده یا خیلی جزئی آهارزده باشد و درجه ناهمواری آن‌که با دستگاه پارکر پرینت سورف (Parker Print Sorf) (یک مگاپاسکال 1 Mpa) اندازه‌گیری می‌شود روی هر یک از دو سطح بیش از 5/2 میکرومتر (میکرون)، وزن آن کمتر از 40 گرم در هر متر‌مربع و بیشتر از 65 گرم در هر متر مربع نباشد.

5 ـ به مفهوم شماره 4802 اصطلاح «کاغذ و مقوا از نوع مورد استفاده برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی» و «کارت ـ پانچ یا کاغذ نوار پانچ سوراخ نشده» شامل کاغذ و مقواهائی می‌شود که عمدتاً از خمیر سفید شده یا از خمیر به دست آمده با فرآیند مکانیکی یا شیمیایی ـ مکانیکی ساخته شده و دارای یکی از ضوابط زیر باشند:

برای کاغذ و مقوایی که وزن یک متر مربع آن بیش از 150 گرم نباشد:

الف ـ دارای 10 درصد یا بیشتر الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی ـ مکانیکی باشد، و

1 ـ وزن یک متر مربع آن بیش از 80 گرم نباشد ، یا

2 ـ خمیر آن کلاً در توده رنگ شده باشد، یا

ب ـ دارای بیش از 8 درصد خاکستر باشد، و

1 ـ وزن یک متر مربع آن بیش از 80 گرم نباشد، یا

2 ـ خمیر آن کلاً در توده رنگ شده باشد، یا

ج ـ دارای بیش از 3 درصد خاکستر بوده و اندیس درخشانی آن (عامل انعکاس) 60 درصد یا بیشتر باشد.

د ـ دارای بیش از 3 درصد تا حداکثر 8 درصد خاکستر باشد، و اندیس درخشانی آن (عامل انعکاس) کمتر از 60 درصد و اندیس مقاومت آن تا حد پارگی بیش از 5/2 کیلو پاسکال متر مربع برگرم (2.5K Pa.m2/g) نباشد؛ یا

هـ ـ دارای 3 درصد یا کمتر خاکستر باشد، و اندیس درخشانی آن (عامل انعکاس) 60 درصد یا بیشتر و اندیس مقاومت آن تا حد پارگی بیش از 5/2 کیلو پاسکال متر مربع بر گرم (2.5K Pa.m2/g) نباشد. برای کاغذ یا مقوایی که وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم (2.5K Pa.m2/g) باشد:

الف ـ خمیر آن کلاً درتوده رنگ شده باشد؛ یا

ب ـ اندیس درخشانی آن (عامل انعکاس) 60 درصد یا بیشتر باشد، و

1 ـ ضخامت آن بیش از 225 میکرومتر (میکرون) نباشد، یا

2 ـ ضخامت آن بیش از 225 میکرومتر (میکرون) بوده، ‌اما از 508 میکرومتر (میکرون) بیشتر نباشد و مقدار خاکستر آن بیش از 3 درصد باشد؛ یا

ج ـ اندیس درخشانی آن (عامل انعکاس) کمتر از 60 درصد، ضخامت آن 254 میکرومتر (میکرون) و کمتر بوده و مقدار خاکستر آن بیش از 8 درصد باشد.

با این حال شماره 02 48 شامل کاغذ و مقوای صافی (از جمله کاغذ برای کیسه چای (TEA-BAG PAPER) یا کاغذ و مقوای نمدی نمی‌شود.

6 ـ در این فصل منظور از «کاغذ و مقوای کرافت» کاغذ و مقوایی است که کمتر از 80 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف به دست ‌آمده از فرآیند شیمیایی با سولفات یا با سود تشکیل دهد.

7 ـ جز در مواردی که در متن شماره‌ها مقررات مغایری باشد، کاغذ، مقوا، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) که ممکن است در آن واحد مشمول دویا چند شماره از شماره‌های 01 48 لغایت 11 48 شوند، باید در آخرین شماره از لحاظ ترتیب عددی در نمانکلاتور طبقه‌بندی شوند.

8 ـ شماره‌های 01 48 و 03 48 لغایت 09 48 فقط شامل کاغذ، مقوا، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) می‌شود که به یکی از اشکال زیر عرضه شده باشد:

یکم ـ به شکل نوار یا رول که عرض آن بیش از 36 سانتی‌متر باشد؛ یا

دوم ـ به شکل ورق‌های مربع یا مستطیل که در حالت تا نشده، حداقل یک ضلع آن از 36 سانتی‌متر و ضلع دیگر آن از 15 سانتیمتر بیشتر باشد.

9 ـ به مفهوم شماره 14 48، اصطلاح «کاغذ دیواری و پوشش‌های دیواری همانند» فقط شامل موارد زیر است:

الف ـ کاغذ به شکل رول، مناسب برای تزئین دیوار یا سقف به پهنای حداقل 45 سانتیمتر و حداکثر 160 سانتیمتر:

یکم ـ دانه‌دار شده (Grained)، نقش برجسته (Embossed)، رنگ شده در سطح، چاپ شده با نقش و نگار، یا سطح آن به نحوی دیگرتزئین‌شده (برای مثال، با پرز منسوجات) حتی اندوده یا پوشانده شده با محافظ از مواد پلاستیکی شفاف (Transparent)؛

دوم ـ به علت آمیختن با ریزه چوب، کاه و غیره، سطح آن ناهموار شده باشد؛

سوم ـ رویه آن با ماده پلاستیکی اندوده یا پوشانده شده، و لایه‌ای از ماده پلاستیکی، دانه‌دار شده، داغ‌زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار یا به نحوی دیگر تزئین شده باشد؛ یا

چهارم ـ رویه آن با مواد قابل بافت پوشانده شده باشد، حتی به صورت رشته‌های متوازی به هم بسته شده یا بافته شده؛

ب ـ حاشیه و کناره، از کاغذ، کار شده به شرح مذکور در فوق، حتی به شکل رول، مناسب برای تزئین دیوار یا سقف؛

ج ـ پوشش‌های دیواری از کاغذ متشکل از چندین پانل به شکل رول یا ورق چاپ شده به نحوی که پس از نصب روی دیوار یک منظره یا یک تابلو یا یک تصویر مشخص را تشکیل دهد.

محصولات با بنیان کاغذ یا مقوا (Paperboard)، مناسب برای استفاده هم به عنوان کف‌پوش و هم پوشش دیوار (Wall Coverings)، می‌بایست در ردیف 23 48 طبقه‌بندی شوند.

10ـ شماره 20 48 شامل ورق‌ها و کارت‌های جداشدنی (Loose Sheets)، بریده شده به اندازه معین، حتی چاپ شده، دارای نقش برجسته یا سوراخ شده نمی‌شود.

11 ـ شماره 23 48، به‌ویژه شامل کاغذ و مقوای سوراخ شده برای دستگاه ژاکارد یا دستگاههای همانند و کاغذ توری می‌شود.

12 ـ ‌باستثنای اشیاء شماره‌های 14 48 یا 21 48،‌کاغذ، مقوا، اوات سلولز و اشیاء ساخته شده از آنها، که دارای چاپ یا تصاویری هستند که نسبت به مورد استفاده اصلی آنها جنبه فرعی ندارند، مشمول فصل 49 می‌شوند.

یادداشتهای شماره فرعی.

1ـ به مفهوم شماره‌های فرعی 11 4804 و 19 4804، منظور از «کرافت لاینر» (Kraftliner) کاغذ و مقوای تکمیل‌شده یا براق شده با ماشین است که حداقل 80 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از فرآیند شیمیایی با سولفات یا با سود تشکیل دهد، عرضه شده به شکل رول، به وزن بیش از 115 گرم در متر مربع و دارای حداقل مقاومت تا حد پارگی در روش آزمون مولن ((Mullen) برابر جدول زیر یا دارای حداقل مقاومت معادل استنتاج شده از نمودار خطی برای اوزان دیگر باشد.

گرم بر متر مربع

حداقل مقاومت تا حد پارگی در روش آزمون مولن ـ کیلو پاسکال kpa

115 393
125 417
200 637
300 824
400 961

2ـ به مفهوم شماره‌های فرعی 21 4804 و 29 4804، منظور از «کاغذ کرافت برای کیسه‌های با ظرفیت زیاد» کاغذی است که با ماشین تکمیل شده و به صورت رول عرضه شده و حداقل 80 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف حاصل از فرآیند شیمیایی با سولفات یا با سود تشکیل داده, به وزن هر متر مربع حداقل 60 گرم و حداکثر 115 گرم و واجد یکی از دو مشخصه زیر باشد:

الف ـ اندیس مقاومت تا حد پارگی آن در روش آزمون مولن (Mullen) حداقل 7/3 کیلو پاسکال متر مربع بر گرم (3.7kPa. m2/g) بوده و میزان کشش آن بیشتر از 5/4 درصد در جهت عرضی و بیش از 2 درصد در جهت ماشین‌باشد.

ب ـ حداقل مقاومت آن تا حد پارگی و گسیختگی با کشیدن، برابر جدول زیر بوده یا دارای حداقل مقاومت استنتاج شده از نمودار خطی برای اوزان دیگر باشد:

وزن (گرم بر متر مربع)

حداقل مقاومت تا حد پارگی
(میلی نیوتن)

حداقل مقاومت تا حد گسیختگی با کشیدن (کیلو نیوتن بر متر)

در جهت ماشین

در جهت ماشین بعلاوه جهت عرضی

جهت عرضی

درجهت ماشین به علاوه جهت عرضی

60 700 1510 9.1 6
70 830 1790 3.2 2.7
80 965 2070 8.2 3.8
100 1230 2635 7.3 6.10
115 1425 3060 4.4 3.12

3 ـ به مفهوم شماره فرعی 11 4805 منظور از «کاغذ نیمه شیمیایی فلوتینگ»، کاغذی است که به صورت رول عرضه شده و حداقل 65 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف سفید نشده چوب سخت، حاصل از فرایند نیمه شیمیایی تشکیل داده و دارای مقاومت در مقابل فشار تا حد درهم شکستگی به روش CMT30 (تحت شرایط Corrugated Medium Test در 30 دقیقه) در رطوبت نسبی 50 درصد و در حرارت 23 درجه سانتیگراد بیش از 8/1 نیوتن / گرم / مترمربع (1.8newtons/g/m2) باشد.

4 ـ شماره فرعی 12 4805 شامل کاغذ به صورت رول می‌شود که عمدتاً از خمیر کاه و از طریق یک فرآیند نیمه شیمیایی به دست آمده، با وزن هر متر مربع 130 گرم یا بیشتر و دارای مقاومت در مقابل فشار تا حد درهم شکستگی به روش CMT30 (تحت شرایط Corrugated medium test در 30 دقیقه) در رطوبت نسبی 50 درصد و در حرارت 23 درجه سانتیگراد بیش از 4/1 نیوتن/گرم/مترمربع (1.4newtons/g/m2) باشد.

5 ـ شماره‌های فرعی 24 4805 و 25 4805 شامل کاغذ یا مقواهایی می‌شود که تماماً یا عمدتاً از خمیر کاغذ یا مقوا (آخال و ضایعات) برای بازیافت تهیه شده باشد. تست لاینر (Testliner) همچنین ممکن است دارای یک لایه کاغذی رنگ شده در سطح یا یک لایه کاغذ تهیه شده از خمیر سفید شده یا خمیر غیر بازیافت سفید نشده باشد. این محصولات دارای یک اندیس مقاومت تا حد پارگی به روش آزمون مولن حداکثر دو کیلو پاسکال متر مربع گرم (2kPa.m2/g) می‌باشند.

6 ـ به مفهوم شماره فرعی 30 4805 منظور از «کاغذ سولفیت برای لفاف» کاغذی است براق شده با ماشین، که بیش از 40 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از فرآیند شیمیایی با سولفیت تشکیل داده، با حداکثر 8 درصد خاکستر و اندیس مقاومت آن تا حدپارگی به روش آزمون مولن کمتر از 47/1 کیلو پاسکال متر مربع بر/گرم (1.47kpa.m2/g) نباشد.

7 ـ به مفهوم شماره فرعی 22 4810، منظور از «کاغذ سبک اندوده» کاغذی است که دو سطح آن اندوده شده، به وزن کل حداکثر 72 گرم در متر مربع، و وزن اندود هر سطح آن در هر متر مربع حداکثر 15 گرم، بر روی تکیه گاهی که حداقل 50 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی تشکیل دهد، باشد.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 48

1- ورود انواع کاغذ دارای علامت رسمی دولتی به صورت واترمارک موکول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

2- جهت اطلاع از فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده لطفا به پیوست شماره 8 مراجعه نمایید.

Chapter 48 Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard

Notes:

1.– For the purposes of this Chapter, except where the context otherwise requires, a reference to “paper” includes references to paperboard (irrespective of thickness or weight per m²).

2.– This Chapter does not cover :

(a) Articles of Chapter 30;

(b) Stamping foils of heading 32.12;

(c) Perfumed papers or papers impregnated or coated with cosmetics (Chapter 33);

(d) Paper or cellulose wadding impregnated, coated or covered with soap or detergent (heading 34.01), or with polishes, creams or similar preparations (heading 34.05);

(e) Sensitised paper or paperboard of headings 37.01 to 37.04;

(f) Paper impregnated with diagnostic or laboratory reagents (heading 38.22);

(g) Paper-reinforced stratified sheeting of plastics, or one layer of paper or paperboard coated or covered with a layer of plastics, the latter constituting more than half the total thickness, or articles of such materials, other than wall coverings of heading 48.14 (Chapter 39);

(h) Articles of heading 42.02 (for example, travel goods);

(ij) Articles of Chapter 46 (manufactures of plaiting material);

(k) Paper yarn or textile articles of paper yarn (Section XI);

(l) Articles of Chapter 64 or Chapter 65;

(m) Abrasive paper or paperboard (heading 68.05) or paper- or paperboard-backed mica (heading 68.14) (paper and paperboard coated with mica powder are, however, to be classified in this Chapter);

(n) Metal foil backed with paper or paperboard (generally Section XIV or XV);

(o) Articles of heading 92.09; or

(p) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites) or Chapter 96 (for example, buttons).

3.– Subject to the provisions of Note 7, headings 48.01 to 48.05 include paper and paperboard which have been subjected to calendering, super-calendering, glazing or similar finishing, false water-marking or surface sizing, and also paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coloured or marbled throughout the mass by any method. Except where heading 48.03 otherwise requires, these headings do not apply to paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres which have been otherwise processed.

4.– In this Chapter the expression “newsprint” means uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 50 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 MPa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m² and not more than 65 g/m².

5.– For the purposes of heading 48.02, the expressions “paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes” and “non perforated punch-cards and punch tape paper” mean paper and paperboard made mainly from bleached pulp or from pulp obtained by a mechanical or chemi-mechanical process and satisfying any of the following criteria :

For paper or paperboard weighing not more than 150 g/m2 :

 (a) containing 10 % or more of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, and

           1. weighing not more than 80 g/m2 , or

           2. coloured throughout the mass; or

(b) containing more than 8 % ash, and

            1. weighing not more than 80 g/m2 , or

            2. coloured throughout the mass; or

(c) containing more than 3 % ash and having a brightness of 60 % or more; or

(d) containing more than 3 % but not more than 8 % ash, having a brightness less than 60 %, and a burst index equal to or less than 2.5 kPa·m2/g; or

(e) containing 3 % ash or less, having a brightness of 60 % or more and a burst index equal to or less than 2.5 kPa·m2 /g.

           For paper or paperboard weighing more than 150 g/m2 :

(a) coloured throughout the mass; or

(b) having a brightness of 60 % or more, and

        1. a caliper of 225 micrometres (microns) or less, or

      2. a caliper of more than 225 micrometres (microns) but not more than 508 micrometres (microns) and an ash content of more than 3 %; or

(c) having a brightness of less than 60 %, a caliper of 254 micrometres (microns) or less and an ash content of more than 8 %.

Heading 48.02 does not, however, cover filter paper or paperboard (including tea-bag paper) or felt paper or paperboard.

6.- In this Chapter “kraft paper and paperboard” means paper and paperboard of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes.

7.- Except where the terms of the headings otherwise require, paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres answering to a description in two or more of the headings 48.01 to 48.11 are to be classified under that one of such headings which occurs last in numerical order in the Nomenclature.

8.- Headings 48.01 and 48.03 to 48.09 apply only to paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres :

        (a) in strips or rolls of a width exceeding 36 cm; or

       (b) in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state.

9.– For the purposes of heading 48.14, the expression “wallpaper and similar wall coverings” applies only to :

      (a) Paper in rolls, of a width of not less than 45 cm and not more than 160 cm, suitable for wall or ceiling decoration :

    (i) Grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated (for example, with textile flock), whether or not coated or covered with transparent protective plastics;

      (ii) With an uneven surface resulting from the incorporation of particles of wood, straw, etc.;

     (iii) Coated or covered on the face side with plastics, the layer of plastics being grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated; or (iv) Covered on the face side with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven;

       (b) Borders and friezes, of paper, treated as above, whether or not in rolls, suitable for wall or ceiling decoration; (c) Wall coverings of paper made up of several panels, in rolls or sheets, printed so as to make up a scene, design or motif when applied to a wall.

Products on a base of paper or paperboard, suitable for use both as floor coverings and as wall coverings, are to be classified in heading 48.23.

10.- Heading 48.20 does not cover loose sheets or cards, cut to size, whether or not printed, embossed or perforated. 11.- Heading 48.23 applies, inter alia, to perforated paper or paperboard cards for Jacquard or similar machines and paper lace.

12.- Except for the goods of heading 48.14 or 48.21, paper, paperboard, cellulose wadding and articles thereof, printed with motifs, characters or pictorial representations, which are not merely incidental to the primary use of the goods, fall in Chapter 49.

Subheading Notes.

1.- For the purposes of subheadings 4804.11 and 4804.19, “kraftliner” means machine-finished or machine-glazed paper and paperboard, of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes, in rolls, weighing more than 115 g/m² and having a minimum Mullen bursting strength as indicated in the following table or the linearly interpolated or extrapolated equivalent for any other weight.

Weight g/m²

Minimum Mullen bursting strength KPa

115 393
125 417
200 637
300 824
400 961

2.- For the purposes of subheadings 4804.21 and 4804.29, “sack kraft paper” means machine-finished paper, of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes, in rolls, weighing not less than 60 g/m2 but not more than 115 g/m2 and meeting one of the following sets of specifications :

    (a) Having a Mullen burst index of not less than 3.7 kPa·m2 /g and a stretch factor of more than 4.5 % in the cross direction and of more than 2 % in the machine direction.

    (b) Having minima for tear and tensile as indicated in the following table or the linearly interpolated equivalent for any other weight :

Weight G/m²

Minimum tear mN

Minimum tensile kN/m

Machine Direction

Machine direction plus cross direction 

Cross Direction

Machine direction plus cross direction

60 700 1510 9.1 6
70 830 1790 3.2 2.7
80 965 2070 8.2 3.8
100 1230 2635 7.3 6.10
115 1425 3060 4.4 3.12

3.- For the purposes of subheading 4805.11, “semi-chemical fluting paper” means paper, in rolls, of which not less than 65 % by weight of the total fibre content consists of unbleached hardwood fibres obtained by a semi-chemical pulping process, and having a CMT 30 (Corrugated Medium Test with 30 minutes of conditioning) crush resistance exceeding 1.8 newtons/g/m² at 50 % relative humidity, at 23 °C.

4.- Subheading 4805.12 covers paper, in rolls, made mainly of straw pulp obtained by a semi-chemical process, weighing 130 g/m² or more, and having a CMT 30 (Corrugated Medium Test with 30 minutes of conditioning) crush resistance exceeding 1.4 newtons/g/m² at 50 % relative humidity, at 23 °C.

5.– Subheadings 4805.24 and 4805.25 cover paper and paperboard made wholly or mainly of pulp of recovered (waste and scrap) paper or paperboard. Testliner may also have a surface layer of dyed paper or of paper made of bleached or unbleached non-recovered pulp. These products have a Mullen burst index of not less than 2 kPa·m2 /g.

6.- For the purposes of subheading 4805.30, “sulphite wrapping paper” means machine-glazed paper, of which more than 40 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by the chemical sulphite process, having an ash content not exceeding 8 % and having a Mullen burst index of not less than 1.47 kPa·m2 /g.

7.- For the purposes of subheading 4810.22, “light-weight coated paper” means paper, coated on both sides, of a total weight not exceeding 72 g/m², with a coating weight not exceeding 15 g/m² per side, on a base of which not less than 50 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical process.

Explanatory remarks to Chapter 48

1-The importation of paper bearing official governmental mark in the form of “watermark” is subject to the approval of the Ministry of Economic Affairs and Finance.
2- Please refer to the appendix NO.8 to learn about the list of goods which are exempted from VAT.