آمار واردات ایران از کشور روسیه در 9 ماه اول سال 94

روابط تجاری ایران و روسیهای پی ال آنلاین ( eplonline) : لیست زیر فهرست کالاهای وارداتی ایران از کشور روسیه را نشان می دهد که بر اساس میزان واردات و ارزش آنها رتبه بندی شده اند. و گندم و جو و چوب سه کالای عمده صادراتی روسیه به ایران می باشد.

در سه ماه اول سال 94 روسیه بیش از یک میلیون و 28 هزار تن کالا به ایران صادر کرده است که ارزشی معادل 410 میلیون و 639 هزار دلار دارد.

رتبه شماره تعرفه نوع کالا وزن ارزش دلاری
1 10011990 سایر به صورت دانه بجز گندم دامی 424,323,610 124,580,612
2 10039000 جو باستثنای بذر 226,230,773 57,802,099
3 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,…بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 108,228,772 54,225,804
4 15121100 روغن  دا نه  آفتابگردا ن  ,روغن  گلرنگ  یا زعفرا ن  کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 33,609,070 32,341,949
5 10059010 —ذرت دامی 73,500,556 19,173,778
6 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق 16,643,524 10,964,904
7 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 24,883,207 10,086,735
8 85451100 ا لکترودهای  زغالی برا ی  کوره ها 5,829,077 9,033,844
9 85299090 سایر ا جزا  وقطعات غیرمذکورمربوط به شماره 8525 لغایت 8528 40,000 6,216,607
10 28439000 سایر ترکیبات، ملغمهکها (Amalgames) 851 5,105,457
11 24022000 سیگار حاوی  توتون 331,071 4,597,307
12 47032100 خمیرچوب شیمیائی,آماده شده یاسودیاباسولفات, غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, نیمه سفیدشده تیره کاج 5,096,107 3,954,221
13 31042000 کلرور پتاسیم 8,754,000 3,807,861
14 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر 5,431,630 3,325,401
15 10082900 ارزن بجز بذز 9,414,469 3,324,272
16 48041100 کرا فت لانیر,سفیدنشده قشرنزده, به شکل  رول  یاورق 5,102,479 3,212,301
17 85269190 —سایر دستگاههای کمک ناوبری رادیویی غیر از دستگاه موقعیت یاب جهانی 12,975 3,211,260
18 27011900 سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده  نشده  که  درجای  دیگری  مذکور نباشد 20,980,000 3,153,481
19 30049090 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند 296 2,828,554
20 84261100 جرثقیل های سقفی ریلی روی تکیه گاه ثابت 377,492 2,755,629
21 47032900 خمیرچوب شیمیائی آماده شده  باسودیاباسولفات,., نیمه سفیدشده یاسفیدشده ا زغیرتیره کاج 3,861,546 2,556,971
22 10011910 گندم دامی 6,841,700 2,223,167
23 72253000 محصولات از فولادهای ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به  صورت  طومارکه درجای دیگرذکرنشده, باپهنای 600mmیابیشتر. 5,845,950 2,190,030
24 87032321 —سایر وسایل نقلیه هیبریدی دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای – احتراقی با حجم سیلندر بیشتراز 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد 72,800 2,180,545
25 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل 2,373,845 2,011,748
26 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 4,743,704 1,965,106
27 84571000 دستگاه متمرکزماشین کاری برا ی کارکردن روی فلزا ت 765,570 1,732,334
28 44119310 سایرتخته ها ی فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی بیش از5/0گرم برسانتی مترمکعب لیکن نه بیش از8/0گرم برسانتی متر مکعب کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده 4,583,652 1,710,784
29 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 2,761,390 1,512,056
30 39081090 پلی آمید 11-0 یا6/9 یا 6/10یا 6/12 798,800 1,430,610
31 84781000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن یاتغییرشکل دا دن توتون وتنباکو،غیرمذکوردرجای دیگرا ین فصل 20,720 1,385,049
32 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 2,764,320 1,105,728
33 54021910 نخ پلیکآمید 6 با دسیکتکس 900 الی 2400 و با مقاومت 5/73 الی 4/90 391,998 948,075
34 86073000 قلابهاوسایروسایل کوپلینگ, ضربه گیرهای لکوموتیوهای را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 339,007 923,259
35 47031100 خمیرچوب شیمیائی آماده شده باسودیاباسولفات غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, سفیدنشده,  تیره  کاج 1,425,267 895,849
36 84828000 بلبرینگ یارولربیرینگ (هم چنین, بلبرینگ/ رولربیرینگ توا م شده ),که درجای دیگرمذکورنباشد 62,666 838,420
37 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 32,475 815,960
38 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1,756,397 771,285
39 39089020 چیپس پلی آمید گرید نساجی به اشکال ابتدایی . 436,000 765,735
40 12051000 دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,158,400 611,215
41 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سیلیسیم دار موسوم به مغناطیسی, باپهنای600mmیا بیشتر دارای دانه های جهت دار شده 1,469,610 589,865
42 84589900 ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,(غیرا زا نوا ع کنترل شماره ای)غیر مذکور درجای دیگر 339,690 567,482
43 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای 226,250 464,220
44 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر 986,273 446,042
45 44123900 تخته چند لایه ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده همانند غیر مذکور بالایه های به ضخامت نه بیش از 6میلمتر . 956,001 442,773
46 84614000 ماشین های ترا ش دا دن یاسنگ زنی یاپردا خت کردن چرخ دنده 289,510 436,389
47 84581100 ماشین ترا ش افقی برای بردا شتن فلزباکنترل شماره ای 183,150 434,402
48 30022000 واکسنکها برای پزشکی 1,710 430,306
49 84543000 ماشین های ریخته گری قالب ریزی از نوعی که در متالوژی یاریخته گری فلزا ت بکارمیروند 228,360 417,950
50 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 549,574 414,576
51 28332500 سولفات  هااز  مس 233,550 367,847
52 84622900 ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای 245,930 333,173
53 38231900 ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر 485,000 325,266
54 48042100 کاغذ گرافت برای کیسه های باظرفیت زیاد سفید نشده قشرنزده بشکل رول یاورق 496,259 310,971
55 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 1,439,109 292,863
56 84601900 ماشین های سنگ زنی سطوح تخت برا ی فلزا ت, با دقت 0/01 (یک صدم) میلیمترکه درجای دیگرمذکورنباشد 127,525 291,542
57 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 1,048,008 288,202
58 85176230 سوئیچ شبکه کامپیوتر، روترشبکه کامپیوتر، هاب شبکه کامپیوتر، هاب سوئیچ شبکه کامپیوتر، فایروال شبکه کامپیوتر، مالتی پلکسر، شبکه کامپیوتر، بی رأس شبکه کامپیوتر، اکسس پوینت، دی اس لم شبکه کامپیوتر، کانورتورشبکه کامپیوتر 403 272,173
59 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 396,823 268,555
60 87032319  سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 6,720 265,662
61 87032319  سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 6,720 265,662
62 01012910 اسب برای مسابقه 9,200 265,246
63 28444000 عناصر و ایزوتوپکها و ترکیبات رادیو اکتیو غیر از آنهایی که مشمول شمارهکهای فرعی 102844،
202844 یا 302844 میکشوند؛ آلیاژها، دیسپرسیونکها (همچنین سرمتکها «Cermets»)، محصولات سرامیکی و مخلوطکهای دارای این عناصر، ایزوتوپکها یا ترکیبات آنها؛ فضولات راد
1,087 263,653
64 40116190 لاستیک رویی چرخ بادی نو, برای وسایل نقلیه کشاورزی به شکل ا ستخوا ن شاه ماهی بدون تولید داخل 132,612 257,047
65 12099100 تخم  سبزیجات  برا ی  کشت 114 255,903
66 44061000 ترا ورس  چوبی برا ی  را ه آهن  یاهمانند ,آغشته  نشده 569,344 254,070
67 84593900 ماشین های صیقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلی برا ی فلزا ت, که درجای دیگرمذکورنباشد 142,230 246,503
68 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 127,540 229,524
69 84629900 پرس ها(غیرا زپرس هیدرولیک )برا ی کاربرروی فلزا ت یاکربورهای فلزی 82,050 228,035
70 70072190 سایرشیشه های  ا یمنی چندلایه برا ی  نصب  درنوا قل  زمینی,هوا پیما,فضاپیمایاکشتی بجزموا ردمذکور 1,800 227,471
71 10019900 سایر 1,000,000 222,219
72 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتیوهایالکوترا کتورهاکه درجای دیگری مذکورنباشند. 94,384 221,268
73 44041000 ترکه وچوب دونیم شده, بطورساده هموا ریاگردشده ولی خرا طی یاخم نشده برا ی ساختن عصاچتریاهمانند ازتیره کاج 379,510 210,201
74 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر 384,430 198,095
75 84621000 ماشین های آهنگری یامنگنه کاری قالبی(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 106,490 191,460
76 90221920 دستگاههای X-RAY برا ی بازرسی کالا به استثنای دستگاههای ردیف 8705و90221910 1,760 186,718
77 28332400 سولفات  هااز  نیکل 82,950 178,816
78 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهنای 600mmیابیشتر,آبکاری یاا ندودشده باروی به نحوی دیگر 385,190 177,957
79 84431300 سایر ماشین آلات جهت چاپ . 15,000 175,428
80 21069010 ا ستابیلایزر 22,146 174,313
81 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 138,600 172,444
82 84612000 ماشین های شکل دا دن یاشکافدا رکردن برا ی کارکردن برروی فلزا ت یاسرمت ها 120,770 151,249
83 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 100,050 150,885
84 84159010 واحد های داخلی یا خارجی دستگاه های تهویه مطبوع از هرنوع 14,790 146,361
85 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور 572,400 146,078
86 85013300 الکتروموتورهاوژنرا تورهاباجریان مستقیم به قدرت بیشترا ز75کیلووا ت  و حدا کثر 375 کیلووا ت 7,070 138,990
87 90273020 ا سپکترومترکه تشعشات اپتیکی (ماوراءبنفش ،مرئی ،مادون قرمز )رابه کارمی گیرد . 526 135,898
88 44129900 تخته چند لا ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده غیر مذکور بالایه های به ضخامت بیش از 6میلی متر. 237,856 132,377
89 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 58,210 128,440
90 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 324,108 128,405
91 84144010 کمپرسورهای  معدنی باهوا دهی بالاترا ز 600CFM 62,000 124,620
92 44123200 تخته چند لا ،پانل روکش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بایک لایه خارجی ازچوب خانواده غیر مخروطیان هرلایه به ضخامت نه بیش از 6میلمتر . 214,164 120,827
93 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 8,468 118,821
94 84569000 سایر (ماشین ابزارها بجز باتخلیه الکتریکی، ماوراء صوت، اشعه نوری ، وفوتونی کارمی کند ).برای کار کردن روی هر نوع موادازطریق برداشتن آنها 45,610 112,935
95 28332960 سولفات کروم 181,661 101,993
96 84563000 ماشین های ابزار که با فرآیندهای تخلیه الکتریکی عمل میکنند برای کار کردن روی هر نوع مواد 16,500 101,754
97 84613000 ماشین های برقوزدن برا ی کاربرروی فلزا ت یاسرمت ها 75,430 101,440
98 84624100 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ی 32,500 101,372
99 84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها 83,360 100,532
100 73239490 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا ز ا هن  یافولاد لعاب  دا ده  شده 55,802 98,567
101 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 19,290 95,576
102 44091000 چوب ا زتیره  کاج, که هریک ا زلبه هایارویه های آن بطورپیوسته کارشده باشد 110,421 90,345
103 84514000 ماشین های شستن, سفیدکردن یارنگ کردن, که درجای دیگرمذکورنباشد. 27,530 89,632
104 32029000 سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 120,000 84,706
105 84596900 ماشین های فرزکردن برا ی فلزا ت, که درجای دیگرمذکورنباشد 49,940 84,419
106 72139190 میله های گرم ا زا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمترا ز14میلیمتربصورت طومارغیرمذکوردرجای دیگر 199,192 83,698
107 84592900 ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد 47,000 79,723
108 84283300 بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ری یاتسمه ا ی, که درجای دیگرمذکورنباشد 31,392 78,593
109 84212100 ماشین آلات ودستگاههابرا ی از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب 6,150 76,528
110 21069090 کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 11,209 76,237
111 84335111 کمباین (ماشین برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبیشتر 13,085 75,261
112 84272012 سایر ارابه های صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفیت 10تن  وبالاتر 29,340 75,000
113 44039900 سایرچوبهای  خام  یا چهارترا شی که  درجای  دیگرمذکور نیست 215,726 74,603
114 90181990 سایر دستگاههای  برقی تشخیص  بیماری غیر مذکوردرجای دیگر 77 73,046
115 84253190 سایرچرخهای  کشنده, چرخهای  طناب  با موتور برقی غیرمذکور درجای دیگر 17,570 71,589
116 04051020 کره  بسته  بند ی شده  به  صورت  بسته  های بیش  ا ز 500 گرم 19,450 70,442
117 84241000 دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده 7,850 66,635
118 28100010 ا سید بریک 100,000 65,977
119 23063000 کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله …از تخم آفتابگردان 212,300 65,100
120 28413000 دی  کرومات  سدیم 35,000 61,163
121 86090000 کانتینرها (از جمله کانتینرها برای ترابری سیالات) مخصوصاً طراحی شده و تجهیز شده برای هر نوع وسیله حمل و نقل. 50,800 59,728
122 84135090 سایرتلمبه های تناوبی حجمی بجز تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی ویادیافرا گمی 1,800 58,849
123 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 5,137 58,268
124 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 1,032 55,616
125 73063010 لوله های به  قطریک سانتیمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 57,905 55,045
126 30062000 معرفکهایی که در تشخیص گروهکهای خون و عوامل خونی مصرف میکشود 623 54,320
127 39046120 پلی تترا فلوئوروا تیلن  به شکل پودر 9,000 54,092
128 84592100 ماشینهای سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره ای 39,160 53,265
129 84573000 ماشین های ا نتقالی چند مرحله ای برای کارکردن روی فلزا ت 3,000 52,236
130 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 5,800 50,664
131 84821000 بلبرینگ. 17,072 48,984
132 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 64,418 48,396
133 28191000 تری ا کسیدکروم 18,000 47,750
134 39081010 انواع آمیزه برپایه پلی آمید 6و6/6به اشکال ابتدایی 20,000 45,333
135 73110000 ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . 38,000 45,088
136 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهنای 600mmیابیشترغیر مذکور درجای دیگر 114,640 44,710
137 84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 11,860 44,147
138 44119410 سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی نه بیش از 5/0گرم برسانتی مترمکعب کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده 122,488 43,800
139 87042100 وسایل نقلیه حمل ونقل کالا ،دیزلی ونیمه دیزلی ،باوزن  ناخالص  وسیله  نقلیه  (g.v.w) حدا کثر 5تن 4,223 41,400
140 84099940 اجزاء وقطعات برا ی  موتورهای  ا توبوس  مینی بوس  کامیون  وکامیونت 14,550 41,250
141 44079200 چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده به ضخامت بیش ا زmm6 … ا ز گونه  را ش 41,469 40,400
142 84253130 ا نوا ع  وینچ  (hoists)باظرفیت  10تن  وبالاتر،باموتوربرقی 14,786 37,993
143 68141000 صفحه, ورق ونوا را زمیکای فشرده یادوباره ساخته شده،حتی روی تکیه گاه ازکاغذ ،مقوا یاسایر مواد . 1,841 37,924
144 32151900 مرکب  چاپ  به  غیر ا ز رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 1,500 37,198
145 38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 9,396 36,898
146 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 3,375 35,852
147 39119090 پلی سولفورها،پلی سولفون هاوسایرمحصولات یاددا شت 3فصل 39غیرمذکوردرجای دیگربه اشکال ابتدایی 21,000 34,354
148 39111000 رزین های نفت,  رزینهای کومارون ،رزینهای اندن ،رزین های کومارون- آندن, وپلی ترین هابه ا شکال ا ولیه غیرمذکوردرجای دیگر 41,000 33,842
149 84602100 ماشین های سنگ زنی برای فلزا ت، غیراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (یک صدم) میلیمتر,باکنترل شماره ای 21,000 33,670
150 32081090 سایررنگهاوورنی ها(ازجمله لعابهاولاکها)دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیر آبی 19,800 32,464
151 73023000 سوزن ریل تقاطعی ،میله سوزنبانی وسایرقطعات تقاطعی راه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 60,400 32,285
152 84593100 ماشین های صیقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلی برا ی فلزا ت, باکنترل شماره ا ی 14,000 30,252
153 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 14,700 29,867
154 44170000 ا بزا رهای چوبی,بدنه ودسته جارویابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 56,981 28,164
155 87021090 — سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل ده نفر یا بیشتر با راننده با موتور پیستونی درونسوز تراکمی – احتراقی غیر از نوع هیبریدی 2,960 27,280
156 87042290 —سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا با وزن ناخالص وسیله نقلیه بیش از 5 تن وحداکثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 4,130 26,840
157 84472000 ماشین کشباف تخت باف؛ ماشینکهای دوختنی – بافتنی (Stitchbonding) 6,650 26,675
158 84145990 سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد 2,130 26,534
159 84136020 تلمبه  های  پره  ا ی  وپره  پیستونی 1,026 26,361
160 82071900 ا بزا رهای سورا خ کردن سنگ یاحفرزمین غیرا زردیف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 6,317 25,577
161 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقی برای روشن کردن  یا برا ه اندا ختن موتورهای درونسوز احتراقی ودستگاههای قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 563 25,206
162 68109900 اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است 127,242 24,979
163 72162200 پروفیل با مقطع T 20,100 23,745
164 90184990 سایرآلات  و وسایل  مورد ا ستفاده  در علوم  دندا نپزشکی غیرمذکوردرجای دیگر 193 22,112
165 44092900 چوب ازسایر غیر مخروطیان که هریک ازلبه ها یارویه های آن بطور پیوسته کارشده باشد . 13,857 22,042
166 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 18,697 20,832
167 72124090 —سایرنوارفولادی غیرممزوج پوشش داده شده با روی وپلیمربا ضخامت بیش از 0.5 میلیمتروعرض بیش از 60 میلیمتر 19,620 19,080
168 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 20,332 18,813
169 29337100 6هگزان لاکتام (اپسیلونکاپرولاکتام): 10,000 18,685
170 73151290 ک ک ک سایرزنجیرها بجز زنجیر شنی مختص ماشین های راه سازی 10,029 18,142
171 84253900 – – سایر (چرخهای بدون موتور برقی ) غیر مذکور در جای دیگر 5,470 17,839
172 84609090 سایرماشینهای  ا بزا ربرا ی گرفتن  زوا ید ,تیزکردن   ,سنگ  زنی… غیرمذکوردرجای دیگر 7,500 15,080
173 23031000 تفاله  نشاسته سازی  و تفاله های  همانند 40,000 15,040
174 84629100 پرس های هیدرولیک برا ی کاربرروی فلزا ت یاکربورهای فلزی 49,440 14,552
175 85043190 سایرترا نسفورماتورهای برقی به  قدرت  حداکثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجریان , ولتاژوSMD غیر از ترانسفورماتورهای دی الکتریک مایع 88 14,379
176 73024000 پشت بندوبالشتک را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 10,290 14,168
177 84479000 ماشین های تهیه نخ گیپه, تور,دا نتل, پارچه های گلدوزی وقلابدوزی, علاقه بندی ،قیطان ،یاتور باچشمه های گره زده وماشینهای منگوله بافی 4,050 13,967
178 38220000 معرفکهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهای آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیهکگاه (on a backing)غیر از آنهایی کککه مشمول شمارهکهای 0230 یا 0630 میکباشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 301 13,747
179 84248100 ماشین آلات برا ی ا فشاندن،پراکندن یاپاشیدن موا دآبگون یاپودر،برا ی کشاورزی یاباغبانی وگلکاری 4,630 13,040
180 28415000 سایر کرمات ها و دی  کرمات ها ، پراکسو کرمات ها به جز دی کرومات سدیم . 5,000 11,988
181 84822000 رولبیرینگ مخروطی,هم چنین رولبیرینگ های جفت وجورشده مخروطی وغلتک مخروطی. 1,349 11,760
182 40112090 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود به استثنای سایز 5/22 R 80315 3,572 11,618
183 40093200 لوله وشیلنگ ا زکائوچوی ولکانیزه سفت نشده مستحکم  شده یاجورشده فقط باموا دنسجی بالوا زم وملحقات 1,182 10,315
184 21069020 ا مولسیفایر 1,000 10,156
185 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشین های محرک ردیفهای 841210ا لی841280 2,560 10,029
186 70049090 ورق  شیشه ای  غیرمذکور باضخامتهای  بیشتر از 2.5 میلیمتر 15,696 9,825
187 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,900 9,476
188 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهای معدنی همانند حتی مخلوط شده باهم بصورت  توده, ورق یارول. 400 9,308
189 86072100 ترمزهای باهوا ی فشرده واجزاء وقطعات آنها،برای لکوموتیورا ه آهن یاترا موا یانوا قل روی خط را ه آهن 1,000 9,201
190 85423900 سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها . 62 7,940
191 34070090 خمیربرا ی  قالب گیری یابرا ی سرگرمی کودکان 5,106 7,695
192 84212300 صافی های روغن یامواد سوختی برا ی موتورهای درون سوز 1,240 7,440
193 44111210 تخته فیبری تراکمی متوسط (mdf)باضخامتی نه بیش از5میلمترکارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 12,100 6,838
194 29242990 سایر آمیدهای  ازجمله کاربامات های حلقوی  و مشتقات  آن  و ا ملاح  مربوطه غیر از ردیفهای 29242100 لغایت 29242950 1,000 5,980
195 90058090 سایردوربین  های  یک  چشمی (غیرازنوع منشوری )،سایر تلسکوپهای اپیتکی  و سایر دستگاههای  نجومی غیر را دیویی 255 5,952
196 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نیروگاهی 75 5,920
197 40112010 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود با سایز 5/22 R 80315 1,950 5,749
198 82071300 ا بزا رهای سورا خ کردن سنگ یاحفرزمین, دا را ی قسمت عامل ا زسرمت ها. 531 5,562
199 84814000 شیرا طمینان یافشارشکن. 456 5,377
200 84849090 سایرمجموعه یاجورشده هایی از وا شرها ودرزگیرها،غیرمذکوردرجای دیگر 550 5,221
201 84149010 اجزا ء وقطعات  برا ی  ا نوا ع  بادزن 1,385 4,265
202 85332910 مقاومت  را ه  ا ندا ز وکنترل  کننده  سرعت  موتورهای ا لکتریکی 52 3,812
203 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1,960 3,359
204 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روی خط را ه آهن که درجای دیگرمذکورنباشند. 25 3,326
205 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره. 350 3,250
206 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات 350 3,122
207 94019020 اجزاء وقطعات نشیمنهای وسایل  نقلیه  زمینی 33 3,083
208 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 2,160 3,082
209 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 446 3,074
210 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 1,400 3,010
211 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 850 2,496
212 40116110 لاستیک  رویی چرخ  بادی باسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشین الات  کشاورزی یا جنگلدا ری دارای تولید داخلی 990 2,471
213 90261090 سایر آلات  برا ی  سنجش  یاکنترل جریان یاسطح  مایعات ،بجز موا رد مذکور 30 2,095
214 84849020 مجموعه یاجورشده هایی ازدرزگیرها واشرهای همانند باترکیبات مختلف ،مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون  وکامیونت ، ماشین  آلات  را هسازی  وکشاورزی 210 1,994
215 49111000 محصولات  چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های  بازرگانی و همانند 257 1,936
216 40082900 میله،ترکه یا پروفیله از کائوچوی ولکانیزه سفت  نشده  از کائوچوی غیرا سفنجی 57 1,750
217 84842090 سایرکاسه  نمدهای  مکانیکی ،غیرمذکوردرجای دیگر 310 1,670
218 90058010 دوربین  یک  چشمی با منشور 19 1,617
219 39206190 سایرصفحه  هاوورقهاا زپلی کربنات  غیرا سفنجی بجزورق دوجدا ره وفیلم متالایز 100 1,544
220 90051000 دوربین  دوچشمی 39 1,387
221 84254200 جکها وچرخهای بالاکشنده ،هیدرولیکی 41 1,368
222 85446090 سایرهادی  های برق  برا ی ولتاژ بیش  ا ز 1000 ولت  غیر مذکور درجای دیگر 100 1,117
223 73042200 لوله های حفاری ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 440 985
224 63041900 روتختی ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 150 975
225 38244090 سایرافزودنی های آماده برای سیمان ، ملاط و بتون غیر مذکوردرجای دیگر 125 810
226 85371090 سایر تابلو، پانل، کنسول،  میز …برا ی ولتاژتا 1000 ولت  بجزموا ردمذکور 20 730
227 85286100 پروژکتورها از نوع مورد استفاده در ماشین های داده پردازی ردیف 8471 17 702
228 90059000 ا جزا ءوقطعات  ومتفرعات (همچنین پایه )دوربین دوچشمی, یک چشمی,تلسکوپهای ا پتیکی ودستگاههای نجومی غیررادیوئی 2 188
229 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8465 90 100
230 85261000 دستگاههای  را دا ر 28 100
231 84671900 ا بزا رپنوماتیک (غیرا زنوع دوا ر),برا ی کارکردن دردست  باموتورغیربرقی 15 72
232 32072090 ترکیبات زجاجی وفرآورده های همانند به غیراز لعاب ها 5 17
1,028,078,984 410,639,775