شرایط انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالای اشخاص حقیقی

441/73/737/91/239361——————1393/12/19  دانلود بخشنامه
کلیه گمرکات اجرایی کشور
با سلام و احترام

در اجرای بند 5-2-2 مصوبات دومین نشست تخصصی و آموزشی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی دوم اسفند ماه سال جاریف با عنایت به قانون امور گمرکی و قوانین موضوعه خواهشمند است دستور فرمایید انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالای اشخاص حقیقی صرفا از طیق خود شخص یا کارگزار گمرکی امکان پذیر بوده و شخص حقیقی نمی تواند برای ترخیص کالا نماینده معرفی نماید.

در اجرای بند 4-2-1 نیز مقرر گردید تا گمرکات اجرایی هنگام صدور گواهی مدلول سند چنانچه کالا دارای بیش بود ارزش است مراتب را در گواهی مدلول سند قید نمایند.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران