ضوابط فنی واردات خودروی سواری سوزوکی مدل KIZASHI

شماره بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران : 94/210/21212   تاریخ : 1394/04/09 دانلود بخشنامه 
بخشنامه وزارت صنایع (صنایع و نیرو محرکه) 60/78732 …………… تاریخ : 1394/03/31

جناب آقای حسینی
مدیرکل مجترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام

با احترام، به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ایران خودرو نماینده رسمی suzuki کشور ژاپن در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 94/02/15 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارشخودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ( موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722ه مورخ 90/12/15 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نام خودرو-گروه خودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
SUZUKI SUZUKI
MOTOR COTPORATION
سواری
M1
KIZASHI

(A/T)

SUZUKI
J24B
2393CC
مجوز سازمان محیط زیست شماره 5990 مورخ 93/11/25
مجوز سازمان استاندارد شماره 6620 مورخ 94/2/6
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 9006074535 مورخ 94/3/20 تا 96/1/11 معتبر است.