بایگانی دسته: واردات قطعی

روند و تشریفات اداری واردات ماهی و آبزیان زنده

گردش کار اداری و اجرایی واردات انواع آبزیان زنده

اطلاعات روزانه مرکز قرنطینه وارداتی فرم بازدید از مزرعه قرنطینه وارداتی فرم بازدید هفتگی از محموله های وارداتی

بنا به دستور معاونت محترم بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور طی نامه شماره 93/22/71150، از مورخ
1393/10/3، گردش کار اداری و اجرایی واردات انواع آبزیان زنده به شرح ذیل صورت می گیرد:

بخش الف) ارایه درخواست و بررسی مدارک

 .1 ارایه درخواست واردات انواع آبزیان زنده به دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

.1.1 در هنگام ارایه درخواست واردات آبزیان زینتی زنده علاوه بر پروفرما، لیست درخواستی بایستی به صورت یک فایل Excel ارایه شود که هر دو بایستی در چهار ستون به ترتیب – 1 ردیف – 2 گونه در لیست مجاز اعلام شده توسط سازمان -3 نام علمی/ نام تجاری (به ترتیب و برحسب حروف الفبای لاتین از A به 4- Z) دسته بندی بر اساس گروه ماهی/ میگو و سخت پوستان/ نرم تنان/ مرجان ها/ شقایق ها … و / با ذکر origin و روش استحصال ( پرورشی/ وحشی ) تنظیم گردند .

.2 استعلام از دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان

.2.1 در صورت عدم نیاز به اعلام نظر دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان، انجام مراحل بخش ب گردش کار اداری و اقدام لازم بر اساس ضوابط واردات آبزیان زنده شماره /91 20 و ضوابط واردات ماهیان زینتی زنده آب شور و شیرین ارسالی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان به آن دفتر بر اساس مدارک مورد نیاز.

.3 ارسال مدارک ذیل ( بدون حضور ارباب رجوع به) دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان که اصالت آن توسط دفتر قرنطینه تأیید شده باشد .

.3.1 نامه اداره کل دامپزشکی استان مبنی بر مشخص نمودن واحد اپیدمیولوژیک، تأیید شرایط قرنطینه ای سالن قرنطینه و میزان ظرفیت قرنطینه سالن قرنطینه(دارای اعتبار 3 ماهه)
Proforma Invoice 3.2.
.3.3 کپی VIP صادر شده قبلی در صورت سابقه واردات
.3.4 یکی از مدارک ذیل:
3.4.1.کپی برابر با اصل شده گواهی بهداشتی ارایه شده به قرنطینه فرودگاه ( توسط کارشناس قرنطینه ) مربوط به آخرین محموله وارداتی (مرتبط با کشور مورد درخواست) در صورت سابقه واردات
3.4.2. نمونه گواهی بهداشتی تأیید شده توسط دامپزشکی کشور مبدأ در صورت عدم سابقه واردات

.4 بررسی و پاسخ دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان در مدت 7 روز کاری

بخش ب) صدور VIP و ورود آبزی

.5 صدور VIP توسط دفتر قرنطینه متناسب با کل ظرفیت قرنطینه ای اعلام شده در مدت حداکثر شش ماه از سوی ادارات کل دامپزشکی استان ها
.5.1 از صدور مجدد VIP برای واحد قرنطینه معرفی شده تا زمان حصول یکی از شرایط ذیل خودداری شود
.5.1.1 انقضاء مدت VIP صادره
5.1.2. انجام واردات 80 درصد محموله درخواستی از محل VIP صادره
.5.1.3 ابطال VIP قبلی
.5.2 صدور VIP تنها برای مراکز دارای پروانه بهداشتی “تکثیر” و “تکثیر و پرورش” و در خصوص واردات ماهیان زینتی زنده آب شیرین حداکثر به میزان سالیانه پانزده درصد از ظرفیت پروانه بهره برداری مرکز صورت گیرد .
.5.3 متقاضی، در هر نوبت، فقط می تواند به اندازه ظرفیت دوره ای واحد قرنطینه مرکز اقدام به واردات نموده و فقط یک پارتی وارداتی را در واحد قرنطینه نگهداری نماید. بدیهی است که قرنطینه دو پارتی وارداتی متفاوت ، به طور همزمان در یک واحد قرنطینه امکان پذیر نمی باشد .
.5.4 دوره قرنطینه تخم چشم زده موضوع بند 23 ضوابط واردات آبزیان زنده شماره /91 ، 20 حداقل 45 روز تعیین می گردد.
.5.5 مطابق با ضوابط واردات ماهیان زینتی زنده آب شیرین و شور ارسالی به دفتر قرنطینه، دوره قرنطینه ماهیان زینتی آب شیرین حداقل 14 روز ( ماهی قرمز Carassius auratus و نژادها و هیبریدهای مربوطه و ماهی کوئی Cyprinus carpio حداقل 21 روز) و ماهیان زینتی آب شور حداقل 7 روز تعیین شده است که به شرط قید 7 روز قرنطینه در کشور مبدأ در اصل گواهی بهداشتی می باشد.
5.5.1. در صورت عدم قید مدت قرنطینه مبدأ در گواهی بهداشتی، به دوره های قرنطینه 7 روز افزوده می شود.
.5.6 دوره قرنطینه سایر آبزیان وارداتی مطابق با ضوابط واردات آبزیان زنده شماره /91 20، حداقل سه هفته تعیین شده است .

بخش ج) صدور مجوز بهداشتی جهت ترخیص محموله

 .6 صدور مجوز بهداشتی ورود جهت واردات آبزیان در سامانه GIS آبزیان برای واحد اپیدمیولوژیک معرفی شده توسط اداره کل دامپزشکی استان و درج شماره مجوز در گواهی حمل صادره توسط سامانه یکپارچه قرنطینه
.6.1 صدور گواهی حمل، منوط به صدور این مجوز می باشد. لازم است که اطلاع رسانی دقیق به متقاضیان صورت
گیرد.
  .7 صدور گواهی حمل صرفاً به مقصد واحد اپیدمیولوژیک اعلام شده در VIP صادره
.7.1 هر گونه تغییر در واحد اپیدمیولوژیک، تنها با نظر دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان امکان پذیر بوده که حداقل یک هفته قبل از ورود محموله از سوی آن دفتر به اداره کل دامپزشکی استان محل ورود اعلام می گردد .
.8 ثبت تأیید تخلیه محموله وارداتی در واحد قرنطینه اعلام شده در سیستم یکپارچه قرنطینه
 .9 اطمینان از سلامت محموله پس از اتمام دوره قرنطینه تعیین شده بر اساس بازدید و بررسی نتایج آزمایشات و ثبت پایان قرنطینه در سامانه GIS آبزیان توسط شبکه دامپزشکی مربوطه
.9.1 برای صدور مجوز ترخیص بعدی، بایستی پایان قرنطینه محموله وارد شده قبلی توسط شبکه دامپزشکی مربوطه ثبت شده باشد .

دانلود دستورالعمل

نوبت دهی اظهار الکترونیکی در فرودگاه امام

بسمه تعالی
به اطالع کلیه ارباب رجوع های محترم گمرک فرودگاه امام (ره) می رساند:

از روزچهارشنبه مورخ 94/9/49 نوبت دهی اظهار ها راه اندازی شده است و کلیه مراجعین محترم می بایست با استفاده از سایت دوراظهاری (EPL) اقدام به فعالیت نمایند و مراجعه حضوری جهت ارائه اصل اسناد به کارشناس بعد از صدور پروانه خواهد بود.

توضیحات تکمیلی :
نکته مهم : در هر بار خروج از صف و یا ارزیابی و … اخذ نوبت جهت ادامه فرآیند ضروری است.
ثبت و ورود اطالعات ارزش :
ثبت و ورود اطالعات سیستم ارزش بعد از صدور پروانه و قبل از مراجعه به کارشناس می باشد.

تعیین ماهیت و ارسال به آزمایشگاه:
– در صورتیکه کارشناس نیاز به نظر آزمایشگاه تعیین ماهیت داشته باشد ، این موضوع را به صورت یک نظر در سامانه ثبت و نیز تغییر مسیر به قرمز انجام خواهد شد.
– در صورتیکه دارای سابقه هستید یا نیستید ، حتما این موضوع را در قسمت ” مشاهده پیغامهای اظهارنامه و ارسال پیغامبرای کارشناس ” قید نموده تا از دوباره کاری جلوگیری بعمل آید.

توصیه هایی جهت تسریع در انجام فرآیند :
1-اسکن اسناد با کیفیت به بررسی سریعتر و دقیق تر اظهارنامه شما کمک بسیاری خواهد نمود.
2-در صورت داشتن کاتالوگ ، گواهی مبدأ ، سابقه و … حتما در مرحله اول اظهار اضافه شده تا از مراجعه مجدد و رفت و برگشت چندباره جلوگیری بعمل آید.
3-در قسمت “مشاهده پیغام های اظهارنامه و ارسال پیغام برای کارشناس” می توانید به راحتی نظرات کارشناس و ارزیاب و … را مشاهده و از آن طریق برای کارشناس و ارزیاب پیغام مناسب ارسال نمایید.
همچنین پیشنهاد می شود جهت کمک به کارشناسی دقیق ، در زمان اظهار توضیحات مورد نیاز مانند توصیف کاال ، مشخصات تخصصی و … را در همین قسمت وارد نمایید.
4-در صورت عدم اتصال سازمان های مجوز دهنده به سامانه EPL به صورت مستقیم ، کد رهگیری مجوز سازمان ها رادر قسمت “ارسال پیغام …” وارد نموده و یا اسکن مجوز را در اسناد مربوطه اضافه نمایید.
و
5-پس از اظهار ، می توانید در مرحله کارشناسی با استفاده از منوی “مشاهده اسناد” قسمت “اضافه کردن سند” ، اسناد جدید خود را در سایت بارگذاری نمایید.
6-پس از اظهار در قسمت مشاهده وضعیت می توانید مجوز های مورد نیاز اظهارنامه تنظیمی خود را مشاهده نمایید.
7-در صورت غیر فعال شدن گیت کارشناسی به علت مرخصی ، مأموریت و … این موضوع در سایت EPL به اطالع شما رسیده خواهد شد .
8-بعد از ارزیابی و تأیید ارزیاب در سامانه ، دریافت نوبت جهت ادامه فرآیند اجباری می باشد. همچنین نظریه ارزیاب در سامانه الزامی می باشد.

فهرست تعرفه های ترجیحی بین ایران و ترکیه

ما در این بخش فهرست کالاهایی که در تجارت خارجی ایران با ترکیه ( واردات و صادرات) از تخفیفات و ترجیحات تعرفه ای برخوردار هستند که منتشر می کنیم. علاوه بر لیست پایین می توانید لیست کاملتر را دانلود کنید.
دانلود کامل لیست تعرفه و تخفیفات ترجیحی بین ایران و ترکیه
1. فهرست ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای تجارت مرزی بین ایران و کشور ترکیه *

کالاهای مبادلات تجاری در سقف پنجاه میلیون  دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه، متضمن ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای اعطایی به طرفین میباشد که فهرستهای آن تحت عناوین لیست “کاالهای ایرانی مورد تأیید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی” و لیست ” کالاهای ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی برای ترجیحات در تجارت مرزی” تنظیم شده است.

* موضوع مصوبه شماره 24248/ت31181 ک مورخ 1383/6/1 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی.

1. List of tariff preferences and reductions relating to border trade between the Islamic Republic of Iran and Turkey *

Goods exchanged under border trade between the Islamic Republic of Iran and Turkey up to a ceiling of US$ fifty million (US$ 50’000’000) shall be subject to tariff preferences and reductions granted by either side to the other. These goods are listed in two corresponding lists: “Iranian goods confirmed by the Turkish side for border trade preferential tariffs” and “Turkish goods confirmed by the Iranian side for border trade preferential tariffs”.

* –  The CBT for 1384 (2005) is applicable to tariff preferences.

لیست کالاهای ایرانی مورد تأیید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

List of Iranian goods confirmed by the Turkish side for border trade preferential tariffs

ردیف Row شماره تعرفه Tariff No. شرح کالا سهمیه فصلی )تن( Seasonal Quotas طول مدت واردات Period of importation حقوق گمرکی Customs duty درصد کاهش تعرفه Tariff reduction in perecentage تعرفه پس از اعمال کاهش Tariff after reduction Description
کالاهای کشاورزی A.Agricultural products
1 0702 گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده 1000 49.1 40% 29.46 Tomatoes (fresh or chilled)
2 0703/10/19/00/11 پیاز 1000 50 40% 30 Onions
3 070320 سیر 40% 30 Garlic
4 0703/90/00/00/11 تره فرنگی 40% 30 Leeks
5 0704/10/00/00/11 گل کلم 40% 12 Cauliflowers
6 0704/90/10/00/11,12 کلم پیچ قرمز، سیاه و سفید 4150 20 40% 12 White, red, and black cabbages
7 07049090 کلم پیچ 2150 20 40% 12 Cabbages, head
8  070511,19  کاهوی کروی و سایر  150  20 40% 12 Lettuce, head
9  0709/60/10/00/11  هویج 500 37.3 40% 22.38 Carrots
10  0707/00/05  خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده  1000  30 40% 18 Cucmbers and pickles thereof, fresh or chilled
11  070930 بادمجان  1000 20 40% 12 Aubergines (egg-plants)
12  0709/60/10/10/00/11  فلفل فرنگی 500 20 40% 12 Sweet peppers
13 070970 اسفناج 150 20 40% 12 Spinach
14 0709/90/70 کدو سبز 150 20 40% 12 Zucchinis
15 0709/90/90/00/15 نعنا 70 20 40% 12 Peppermint
16 07013/20 نخود 2900 19.8 40% 11.88 Chick-peas
17 07013/31,32,33,39 انواع لوبیا 2000 0,19.8 40% 0,11.88 Beans
18 07013/40 عدس 2000  0,19.8 40% 0,11.88 Lentils
19 07013/50  باقلا 5000  0,19.8 40% 0,11.88 Broad beans
20 07013/90/90/00/12 لوبیا چینی 2000  19.8 40% 11.88 Pinto beans
21 0802/12 بادام (بدون پوست) 1300 43.6 40% 26.16 Almonds (shelled)
22 0802/32 فندق بدون پوست سخت 1000 43.6 40% 26.16 Hazelnuts (shelled)
23 0804/10 خرما 10000 25 40% 15 Dates
24 0805/10 پرتغال 500 54.6 40% 32.76 Oranges
25 0805/20 نارنگی 500 54.6 40% 32.76 Mandarins
26 0805/20 لیمو 300 54.6 40% 32.76 Lemons
27 0806/10 انگورتازه 1400 55.5 40% 32.76 Grapes (fresh)
28 0807/11 هندوانه 2000 87.3 40% 52.38 Watermelons
29 0807/19 سایر خربزه و همانند 750 87.3 40% 52.38 Melons
30 0808/20/50 گلابی و به 300 60.9 40% 36.54 Pears and quinces
31 0809/20/05 گیلاس و آلبالو 1400 55 40% 33 Cherries, aweet and sour (fresh)
32 0809/30/90 هلو شلیل و شفتالو 1000 55 40% 33 Peaches
33 0809/40/05 آلو و گوجه 500 55  40% 33 Plums
34 0810/50 کیوی 700 56.4  40% 33.84 Kiwifruits
35 0810/90/95/00/11 انار 1000 50  40% 30 Pome granetes
36 0810/90/95/00/19 سایر میوه تازه به ویژه Oleasters 5000 50  40% 30 Other fresh fruits including Oleasters (ex)
37 0810/90/95/00/19  سایر میوه های تازه به ویژه Rosehips 70 50  40% 30 Other fresh fruits including rose hips (ex)
38 0813/40/95/00/19  گیلاس 250 15.8 40% 9.48 Sweet cherries (ex)
39 0904/11,12 فلفل خرد شده یا خرد نشده 70  30 40% 18 Pepper whether or no crushed
40 0904/20 فلفل فرنگی 70 20,35 40% 12.21 Pimiento
41 0909/20 تخم گشنیز 200 30 40% 18 Seeds of coriander
42 0910/99/91/00/13 سماق 70 30 40% 18 Sumac
43 0910/99/99/00/13 سماق له شده – پودر شده 70 30 40% 18 Sumac, in ground form, powdered
44 0910/99/91/00/14 سیاه دانه 5530 30 40% 18 Nigella sativa caraway
45 1006/30 برنج نیمه سفید یا تمام سفید شده 15000 45.5 40% 27.3 Or not polished or glazedSemimilled or wholly milled rice, whether
46 1008/20 ارزن 5000 35 40% 21 Millet
47 1202/10/90 بادام زمینی (با پوست) 70 32.7 40% 19.62 Peanuts (in shell)
48 1207/40/90  تخم کنجد 5000 24 40% 14.4 Sesame seed
49 1209/91/90/00/11 تخم کدو 700 19.8 40% 11.88 Seeds of pumpkin
50 1209/99/99/90/12 تخم هندوانه 2000 19.8 40% 11.88 Watermelon seed
51 1404/10/00/10/00 حنا 1000 40% Henna
52 1404/90/00/11 چوبک 5000 40% Root of soapwort
53 2007/99/39/00/11 1000 60.1 40% 36.06
ب- کالاهای صنعتی B.Industrial products
54  2515 سنگهای مرمری و تزئینی  – Marble and decorative stones
55 2523 سیمان 1.7  100%  – Cement
56 3301 روغن با اسانس رز  100% Rose oil or essence
57 39 محصولات پلاستیکی ( به جز 390319) 100% Plastic products (not included in 3903.19)
58 4011  لاستیک رویی و تویی چرخ -4,4.5 100% Tyres and inner tubes
59 4012 -4,4.5,2.5 100% Tyres
60 4013 4 100% Tyres
61 6402/99 دمپایی پلاستیکی 17 100% Slippers of plastic (ex)
62 69-2505-2522-2520 مصالح ساختمانی 100% Building materials
63 7311 ظروف برای گاز 2.7 100% Containers for gas (ex)
64 7317 میخ 0.5 100% Nails (ex)
65 7321 اجاق گاز با گاز طبیعی 2.7 100% Natural gas ranges (ex)
66 8516 سماور -2.7,5 100% Samovars (ex)
67 8544 کابل و کابلهای الکتریکی 3.3,3.7 100% Electrica cables and cables
68 96 صنایع دستی بویژه ساخت با دست 100% Handicrafts, exclusively made by hand

لیست کالاهای ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

List of Turkish goods confirmed by the Iranian side for border trade preferential tariffs

ردیف Row شماره تعرفه Tariff No. شرح کالا حقوق پایه سود بازرگانی درصد کاهش تعرفه Tariff reduction in perecentage تعرفه پس از اعمال کاهش Tariff after reduction Description
1 1209/91 تخم سبزیجات 4  –  –  Vegeteble seeds
2 1214/10 یونجه به صورت زیره و به هم فشرده به صورت حبه 4  Alfalfa meal and pellets
3 1512/19 سایر روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزائ آنها 46 10% 41.4  Sunflowe – seed oil and fractions
thereof
4 3212/10 ورقه های داغ زنی 4 Stamping foils
5 3213 رنگ برای نقاشی های هنری و آموزشی 4 6 30% 4.2 Artists’ students’ or signboard
painters’ colours
6 3215/19 سایر انواع مرکب چاپ برای ماشین کپی 4 11 30% 7.7 Printing ink for duplicating
machines
7 3304/91 پودرهای آرایشی 4 46 20% 36.8 Make-up powders
8 3305/10 شامپو 4 46 10% 41.4 Shampoos
9 3917 لوله، شلنگ و لوازم آنها از مواد پلاستیکی 4 6,11 15% 5.1,9.35  Tubes, pipes, joints, elbows and
flanges of plastic.
10 4407 Till last chapter چوب و اشیائ چوبی 4 10%  Wood and wooden products
11 4411 تخته فیبری از چوب یا سایر مواد چوبی 4 6,26 10%   5.4,23.4  Fibre board of wood with surface
covered
12 48 کاغذ، اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا 4  10%  Paper, articles of man made
filaments
13 5401 نخ دوخت از رشته های سنتتیک یا مصنوعی 4 16  20% 12.8  Sewing thread of man made
filaments
14 5403 نخ از رشته های مصنوعی 4 6 20% 4.8  Artificial filament yarn
15 5406 نخ از رشته های سنتتیک 4 26 20% 20.8  Man-made filament yarn
16 6103 لباس به صورت دست، ژاکت، بلوز شلوار مردانه و پسرانه 4 46 10% 41.4  Man-made filament yarn
17 6105 پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف 4 46  10% 41.4  Men’s or boy’s shirts, knitted or
crocheted
18 6106 پیراهن، بلوز، بلوز شومیز، زنانه یا دخترانه کشباف یا قلاب باف 4 46  10% 41.4 Women’s or girl’s blouses, shirts
and shirt-blouses, knitted or
crocheted
19 6301  پتو و زیرانداز سفری 4 66 10% 59.4 Blankets and travelling rugs
20 6302 شستنی های زختخواب، سرمیز، توالت یا آشپرخانه 4 66 10% 59.4 Bed linen, table linen, toilet linen
and kitchen linen
21 6304 سایر اشیاء برای مبلمان به استثناء آنهایی که مشمول شماره 9404 می شوند 4 66 10% 59.4 Other furnishing articles,
excluding thode of heading 9404
22 6405/10 سایر کفش ها با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته 4 96 10% 86.4 Shoes with uppers of leather or
composition leather
23 6702 گل و میوه مصنوعی 4 66 30% 46.2 Artificial floweres and fruits
24 7002/20 شیشه به صورت میله 4 6  30% 4.2 Glass in rods
25 7010 فلاکس و ظروف شیشه ای برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا 4 16 30% 11.2 Flasks and other containers of
glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods
26 7013/21 اشیاء کریستال از کریستال سرب 4 26  30% 32.2 Articles of lead crystal
27 7117 جواهرات بدلی 4 46,36  20% 36.8,28.8 Imitation jewellery
28 7606 صفحه، ورق و نوار آلومینیوم 4 6,21 10% 5.4,18.9 Aluminium plates, sheets and
strips
29 7615/19 سایر لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات انها از آلومینیوم 4 36 15% 30.6 Other sanitary ware and parts
thereof of aluminium
30 8201/50 قیچی باغبانی و لوازم مشابه که با یک دست کار می کنند 4  – Secateurs and similar one –
handed pruners and shears
31 8201/60 قیچی برچین بر و لوازم مشابه که با یک دست کار می کنند 4 11 15% 9.35 Hedge shears, similar two-handed
shears Pencil sharpeners and
blades therefor
32 8214/10 مدادتراش و کاغذ بر 4 6,16 10% 5.4,14.4 Pencil sharpeners and blades
therefor
33 8215 قاشق، چنگال و کارد 4 36  10% 32.4 Spoons, forks, knives
34 8301/40 قفل درب 4 26 10% 23.4 Door locks
35 8202/10 لولا 4 26 10% 23.4 Hinges
36 83110/10 الکترودهای اندود شده برای جوشکاری یا قوس الکتریکی از فلزات معمولی 4 21 10% 18.9 Coated electrodes of base metal far
electric arcwelding
37 8415/10 دستگاههای تهویه مطبوع 4 56 10% 50.4 Air conditioning machines
38 8418 یخچالها از نوع خانگی 4 11,46,56 10% 9.9,41.4,50.4 Refrigerators, household type
39 8421/11 خامه گیر 4 Cream separators
40 8430 ماشین های خاکبرداری، کوبیدن و سفت کردن زمین 4 -6,16 10% 5.4,14.4 Moving, tamping and compacting
machinery
41 843221 کلوخ شکن دیسکی 4 11 10% 9.9 Disc harrows
42 843390 اجزاء وقطعات ماشین ها کلوخ شکن یا خاکبرداری 4 6 10% 5.4 Spare parts for disc harrows or
moving machinery
43 845130  ماشین ها و پرسهای اتو کردن 4 Ironing machines and presses
44 845229 چرخ های دوزندگی صنعتی 4 Industrial aewing machines
45 8459 ماشین ابزارها برای سوراخ کردن 4 6,- 10% 5.4 Machine drilling
46 847790  اجزاء و قطعات برای ماشین های صنعتی 4 Spare parts for industrial
machining
47 8481 انواع شیر و وسایل همانند برای لوله و 4 6,11,36,46 10% 5.4,9.9,32.4,41.4 Taps, cocks, valves, similar
appliances for pipes
48 850910 جاروبرقی 4 56 10% 50.9 Vacuum cleaners
49 851310 چراغ 4 21 10% 18.9 Lamps
50 851511 هویه ها و طپانچه های لحیم کاری 4 21 20% 16.8 Soldering irons and guns
51 852812 تلویزیون زنگی 4  6,21,36,56 10% 5.4,18.9,32.4,50.4 Colour TV
52 850940 آب میوه و سبزی گیری 4 56 10% 50.4 Fruit or vegetable juice extractors
53 851010 ریش تراش 4 16 10% 14.4 Shavers
54 851631 مو خشک کن 4 26 10% 23.4 Hair dryers
55 851640 اتوی برقی 4 56 10% 50.4 Electric smoothing irons
56 851650 فر مایکروویو 4 56 10% 50.4 Microwave ovens
57 8516/60 کباب پز و اجاق های خوراک پزی 4 36 10% 32.4 Roasters
58 9401/61 مبل روکش شده 4 46 10% 41.4 Seats, upholstered
59 960910 مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت 4 46 10% 41.4 Pencils and crayons with leads
encased in rigid sheath
60 9611 مهره های شماره زنی و تاریخ زنی 4 21 10% 18.9  Numbering or date stamps

 

واردات موز تنها با ارز متقاضی

33/73/113/27921/94/33089 ………….. تاریخ : 94/02/28
کلیه گمرکات اجرایی
با سلام

ضمن ارسال تصویر رونوشت نامه شماره 94/210/8602 مورخ 94/2/16 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به اینکه موز سبز تحت تعرفه 08031000 منبعد مشمول ارز متقاضی و در گروه کالایی نهم قرار می گیرد، ترخیص آن با پرداخت یک برابر حقوق ورودی و سایر وجوه متعلقه بدون نیاز به اخذ مجوز جهاد کشاورزی بلامانع اعلام گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید از مورخ 94/2/16 بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات مربوطه در این خصوص اقدام فرمایند.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
8602

موافقت کلی با واردات دیزل ژنراتورهای با توان بالاتر از ۶۳۰KVC مستعمل

۹۳/۲۱۰/۶۶۵۶۲ …………….. تاریخ : ۹۳/۱۲/۲   دانلود بخشنامه

گمرک ایران – مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۹۳/۲۱۰/۲۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ و حسب تصمیم متخذه در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی مذکور به اطلاع می رساند، صرفا واردات دیزل ژانراتورهای با توان بالاتر از ۶۳۰kvc با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مقررات و همچنین ارایه مجوزهای قانونی ذیربط صرفا به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و اصلاح فرمائید.

بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافق کلی خارج می باشد. ضمنا ورود کالای مستعمل صرف با ارز متقاضی امکان پذیر می باشد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

ضوابط و مقررات ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت های ATV , کاترینگ و باگی (BUGY)

شماره : ۹۴/۲۱۰/۱۸۲۱۶ ………………….. تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام

در ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات متعدد در خصوص ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت های ATV , کاترینگ و باگی (BUGY) به آگاهی می رساند، موتوسیکلت به صورت عام از قبیل موتورسیکلت های مذکور مشمول ضوابط فنی واردات خودرو می گردد.

شایان ذکر است به استناد مصوبه شماره ۱۰۴۰۵۳/ت۴۶۹۲۹ﻫ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ هیات محترم وزیران، چنانچه موتورسیکلت های مذکور صرفا در پیست های ورزشی مورد استفاده قرار گیرند با ارائه گواهی از وزارت ورزش و جوانان و عدم تردد در شهرها و عدم شماره گذاری از پلیس راهور ناجا، ضوابط فنی واردات خودرو به این محصولات تسری نمی یابد .
لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سیدعباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

ثبت سفارش کالا بصورت مجانی و رایگان همراه کالاهای وارداتی

شماره : ۹۴٫۲۱۰٫۱۷۲۵۲ /////////// تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵   دانلود بخشنامه
سازمان صنعت، معدت وتجارت استانها
با سلام
احتراما، با توجه به عدم محدودیت واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز و جهت تسهیل در روند ثبت سفارش بدینوسیله اعلام می گردد ثبت سفارش کالا به صورت مجانی و رایگان همراه کالای وارداتی نیازی به تایید این دفتر ندارد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران
 

عدم نیاز به مجوز بهداشت برای واردات فویل آلومینیومی برای بسته‌بندی سیگار

واردات فویل آلومینیوم با کاربر صنعتی برای بسته‌بندی سیگار نیازمند ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات این سازمان اعلام کرد که شرکت دخانیات ایران برای واردات فویل آلومینیوم با کاربرد صنعتی جهت بسته‌بندی سیگار به ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو نیازی نخواهد داشت.

این آیین‌نامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک ابلاغ شده است.

مقررات واردات کمباین برنج مستعمل

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه ضوابط واردات کمباین برنج مستعمل (خرداد ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۲۰۶۴
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ———— ۹۴/۲۱۰/۱۲۰۶۴

جناب آقای عسگری
مدیرکل دفتر امور واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران

سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۹۴/۲۱۰/۸۵۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ و حسب تصمیم متخذه در جلسه ۹۴/۰۲/۲۷ کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به اطلاع می رساند واردات کمباین برنج ذیل تعرفه ۸۴۳۳۵۱۲۰ در صورت رعایت سایر مقررات مربوط صرفا به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد. خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمائید.

بدیهی است ورود و ترخیص کالای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج می باشد. ضمنا ورود کالای مستعمل تنها با ارز متقاضی مقدور می باشد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات